danioł

443 teksty – auto­rem jest da­nioł.

nie zdej­miesz je­zusa z krzyża, za­nim sam się dla niego krzyżem nie staniesz 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 maja 2018, 11:53

po­rażka niewątpli­wie uczy więcej niż sukces 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 maja 2018, 11:03

sko­ro już tyl­ko śmierć poz­wa­la ci żyć, może to czas byś się narodził 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 maja 2018, 22:05

ra­dość jest me­lodią łas­ki, przy­jem­ność nutą grzechu 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 maja 2018, 07:24

naj­większe do­my bu­dują praw­dzi­wie bezdomni 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 maja 2018, 19:52

rzeczy­wis­tość jest ścianą 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 kwietnia 2018, 00:02

nie us­ta­nowiw­szy śmier­ci częścią życia, po­zos­ta­wiasz je umieraniem 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 marca 2018, 16:49

im większy masz dom tym mniej w nim ciebie 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 marca 2018, 14:46

naj­mniej masz wte­dy gdy nicze­go ci nie brakuje 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 marca 2018, 18:51

to co jest ci naj­bliższe od­da­la cię od te­go kim jesteś 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 marca 2018, 07:24

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

20 maja 2018, 14:44.Rodia sko­men­to­wał tek­st nie zdej­miesz je­zusa z [...]

20 maja 2018, 14:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st porażka niewątpli­wie uczy więcej [...]

20 maja 2018, 08:28danioł sko­men­to­wał tek­st Ciężko być więźniem... sa­mego [...]

20 maja 2018, 08:07danioł sko­men­to­wał tek­st porażka niewątpli­wie uczy więcej [...]

20 maja 2018, 08:02danioł sko­men­to­wał tek­st nie zdej­miesz je­zusa z [...]

19 maja 2018, 21:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st porażka niewątpli­wie uczy więcej [...]

19 maja 2018, 21:19.Rodia sko­men­to­wał tek­st nie zdej­miesz je­zusa z [...]

19 maja 2018, 14:58$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st nie zdej­miesz je­zusa z [...]

19 maja 2018, 11:53danioł do­dał no­wy tek­st nie zdej­miesz je­zusa z [...]

19 maja 2018, 11:45danioł sko­men­to­wał tek­st porażka niewątpli­wie uczy więcej [...]