danioł

732 teksty – auto­rem jest da­nioł.

głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność za rzeczy­wis­tość na lub nie wybranych 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 maja 2019, 21:51

jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś w sta­nie wyg­rać, właśnie przegrywasz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 maja 2019, 21:36

nie chodzi o to byś nie grzeszył lecz nie na­zywał te­go cnotą 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 maja 2019, 22:28

tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas pat­rzeć, że za­pom­nieliśmy, iż ser­ce bi­je, a nie wygląda 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 maja 2019, 17:34

czys­ty mózg nie boi się prania 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 maja 2019, 22:05

wol­ność słowa ja­wi się tym, że mil­cząc jes­teś bar­dziej słyszany 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 maja 2019, 22:11

to co naj­droższe jest za darmo 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 maja 2019, 21:49

by ot­worzyć oczy mu­sisz opuścić po­wieki, w prze­ciw­nym ra­zie jes­teś ślepcem 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 maja 2019, 21:16

będąc w praw­dzie tu­lisz kłamstwo 

myśl • 10 maja 2019, 21:27

to od cze­go chcesz uciec jest je­dyną rzeczą, do której jest sens to robić 

myśl • 10 maja 2019, 21:07

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]