danioł

498 tekstów – auto­rem jest da­nioł.

re­ligia jest roz­grzesza­niem zła, które win­no być zaakceptowane 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 września 2018, 18:42

jeżeli poz­wo­lisz so­bie w końcu po­kochać wątpli­wość, która spra­wia, iż ce­lem życia ja­wi się śmierć, poczu­jesz, że wszys­tko dzięki cze­mu chcesz o niej za­pom­nieć jest umieraniem 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 września 2018, 18:58

słowa to burza od­dechu który wi­nien być spokojny 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 września 2018, 20:19

wie­dza sta­nowi o lęku, pew­ność o błędzie, po­kora o prawdzie 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 września 2018, 19:53

lęk przed tym by się nie ob­nażyć, uka­zuje twą nagość 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 września 2018, 20:00

mil­czę byście czuli 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 września 2018, 19:57

myśle­nie jest ob­ja­wem lęku 

myśl • 10 września 2018, 19:26

nie ważne ile i co przeżyliśmy, a to na ile i dla cze­go już umarliśmy 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 września 2018, 18:50

tyle

jest więcej gwiazd niż te które pot­ra­fimy zliczyć
i słów więcej od tych co wypowiedzieć
światła przy którym gaśniemy mrużąc powieki
miłości
dla której drzwi już ma­my zamknięte 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 września 2018, 20:01

życie to ak­ceptac­ja umierania 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 września 2018, 19:17

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

wczoraj, 18:08yestem sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 17:51szpiek sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 17:12danioł sko­men­to­wał tek­st W ciem­ności umysłu skry­wany [...]

wczoraj, 17:11danioł sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 17:09danioł sko­men­to­wał tek­st Jeszcze kil­ka m-cy i [...]

wczoraj, 17:08danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 09:37onejka sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

przedwczoraj, 19:41szpiek sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

przedwczoraj, 18:49yestem sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

przedwczoraj, 17:21danioł sko­men­to­wał tek­st Jeszcze kil­ka m-cy i [...]