danioł

424 teksty – auto­rem jest da­nioł.

fakt, że ni ro­zumiesz świ­ni nie oz­nacza, że ona nie ma racji 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 sierpnia 2017, 22:06

każda pew­ność pod­szy­ta jest zwątpieniem 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 sierpnia 2017, 22:01

poetą by­wa kto nie godzi się ze znacze­niem słów 

myśl dnia z 25 września 2017 roku
zebrała 16 fiszek • 18 sierpnia 2017, 21:55

świat

w którym jest coś więcej świat
nic mniej niż nie być
w którym nie ma

i każde naj­mniej­sze słowo
ma jed­no je­dyne i tyl­ko dla siebie wszechznaczenie
nie

jak teraz

że mil­czę do ciebie miłość
a ty
jedyne

by roz­chy­lić uda 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 sierpnia 2017, 22:19

wszys­tko co może mi po­zor­nie zaszkodzić je­dynie mną odróżnia się od te­go co może mi nap­rawdę pomóc 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 sierpnia 2017, 22:03

nie do­niesiesz śmier­ci którą dźwigasz 

myśl dnia z 28 lipca 2017 roku
zebrała 10 fiszek • 27 lipca 2017, 19:52

po stok­roć bez­pie­czniej umżeć z lęku przed istnieniem 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 lipca 2017, 19:51

zgodzisz się wte­dy je­dynie gdy nie będziesz mogł zaprzeczyć 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 lipca 2017, 19:47

sko­ro tyl­ko śmierć jest praw­dzi­wa dlacze­go kłamiesz 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 lipca 2017, 20:28

sta­nu w którym jes­teś nie ma 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 lipca 2017, 20:14

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

16 listopada 2017, 13:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st mam dłonie

29 września 2017, 15:37.Rodia sko­men­to­wał tek­st poetą by­wa kto nie [...]

25 września 2017, 13:25$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st poetą by­wa kto nie [...]

25 września 2017, 10:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st poetą by­wa kto nie [...]

18 sierpnia 2017, 23:03eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st fakt, że ni ro­zumiesz [...]

18 sierpnia 2017, 22:42Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st poetą by­wa kto nie [...]

18 sierpnia 2017, 22:35Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st poetą by­wa kto nie [...]

18 sierpnia 2017, 22:31Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st poetą by­wa kto nie [...]

18 sierpnia 2017, 22:25Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st świat

18 sierpnia 2017, 22:14danioł sko­men­to­wał tek­st poetą by­wa kto nie [...]