danioł

471 tekstów – auto­rem jest da­nioł.

by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko mu­si umrzeć 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 13:02

by od­na­leźć sens is­tnienia, zaak­ceptuj je­go brak 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 06:26

spi­sana myśl umarła 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 18:19

ro­zum szu­ka przyczy­ny, dusza intencji 

myśl
zebrała 6 fiszek • przedwczoraj, 11:04

kom­pleks traumy wy­nika z nieprzepracowania 

myśl • przedwczoraj, 10:41

by zbliżyć się do in­nych od­su­wasz się od siebie dzięki cze­mu po­zos­ta­jesz nagi 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 10:33

je­dy­ne zło, które rzeczy­wiście is­tnieje wy­ni­ka z fak­tu, że nie dos­trze­ga­my go w so­bie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 lipca 2018, 19:54

test

wios­na już w e 
spół leży złama­na mi
krwią się ko­lana a pacierz

do niebo boga
nie tra­fia straszne mo­je
wszechsmut­kiem ra­dos­ne
niemnąprzesiąknienie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 lipca 2018, 20:36

pełnią zwątpienia jest pewność 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 lipca 2018, 19:49

nie ma złych de­cyz­ji, a je­dynie błędne oczekiwania

nie ma złych de­cyz­ji, a je­dynie związa­ne z ni­mi oczekiwania 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 lipca 2018, 12:00

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

wczoraj, 23:03yestem sko­men­to­wał tek­st by od­na­leźć sens is­tnienia, [...]

wczoraj, 22:53yestem sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

wczoraj, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st by zbliżyć się do [...]

wczoraj, 15:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

wczoraj, 15:35danioł sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

wczoraj, 15:29danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

wczoraj, 15:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

wczoraj, 14:35danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

wczoraj, 14:13Logos sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

wczoraj, 13:02danioł do­dał no­wy tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]