danioł

414 tekstów – auto­rem jest da­nioł.

woj­na którą pro­wadzę jak każda wy­maga ofiar a ja nies­te­ty już wiszę na krzyżu 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 czerwca 2017, 07:08

świat ja­ko niewo­la i nieprzedstawienie 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 czerwca 2017, 06:10

nie nap­ra­wisz w so­bie te­go, cze­go nie dos­trzeżesz u innych 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 czerwca 2017, 06:08

za­cieśnianiu więzi służy lu­zowa­nie sznura 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 czerwca 2017, 22:41

gdy uświado­misz so­bie, że im bliżej jes­teś bo­ga tym bar­dziej sza­tan sie­dzi ci na ple­cach wiesz, że ko­niec końcem nie omie­szka ja­wić ci się Bogiem 

myśl • 10 czerwca 2017, 20:48

człowiek bez­sku­tecznie na zewnątrz poszu­ku­je te­go cze­go nie jest w sta­nie od­na­leźć na­wet w sobie 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 9 czerwca 2017, 14:35

je­dynym zwy­cięstwem w wal­ce z sobą sa­mym jest rozejm 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 czerwca 2017, 21:16

pragnący władzy siłuje się z tatusiem 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 listopada 2016, 20:45

wie­czność to te­raz, nic więcej 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 listopada 2016, 13:41

ja ci mówię, że cię kocham, a ty chcesz bym ci wsadził 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 listopada 2016, 13:40

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

27 czerwca 2017, 09:47Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st nie nap­ra­wisz w so­bie [...]

27 czerwca 2017, 09:45Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st świat ja­ko niewo­la i [...]

27 czerwca 2017, 09:44Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wojna którą pro­wadzę jak [...]

18 czerwca 2017, 23:28wdech sko­men­to­wał tek­st zacieśnianiu więzi służy lu­zowa­nie [...]

18 czerwca 2017, 22:42Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st zacieśnianiu więzi służy lu­zowa­nie [...]

13 czerwca 2017, 21:52.Rodia sko­men­to­wał tek­st człowiek bez­sku­tecznie na zewnątrz [...]

9 czerwca 2017, 23:24Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jedynym zwy­cięstwem w wal­ce [...]

9 czerwca 2017, 23:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st jedynym zwy­cięstwem w wal­ce [...]

9 czerwca 2017, 23:16CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st człowiek bez­sku­tecznie na zewnątrz [...]