danioł

660 tekstów – auto­rem jest da­nioł.

jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto czy­ta ci w myślach, mówi to sa­mo co ty w tym sa­mym cza­sie, ro­zumiecie się bez słów, to naj­le­piej jeżeli jest to oso­ba tej sa­mej płci, wte­dy is­tnieje większe praw­do­podo­bieństwo, że nie chodzi jej tyl­ko o to, by cię w y r u c h a ć 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 marca 2019, 21:43

żad­na oso­ba nie jest w sta­nie zas­po­koić wszys­tkich pot­rzeb dru­giej oso­by, jeżeli choć jed­na z nich nie kocha prawdziwie 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 marca 2019, 21:33

siebie szu­kaj tam gdzie zgu­biłeś boga 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 marca 2019, 20:43

naj­więcej praw­dy o so­bie znaj­dziesz w tym cze­go nienawidzisz 

myśl • 14 marca 2019, 20:38

praw­da jest tam gdzie boisz się zjrzeć 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 marca 2019, 20:34

nie słabości sta­nowią o twej ułom­ności lecz brak ich akceptacji 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 marca 2019, 20:30

sen ma znacze­nie o ile się budzisz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 marca 2019, 21:46

jeżeli chcesz się od­na­leźć mu­sisz się puścić, by poz­wo­lić się zgubić 

myśl • 10 marca 2019, 21:41

za­gubiony ten który odnalzał 

myśl • 10 marca 2019, 20:34

je­dynie głupiec prag­nie mądrości 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 marca 2019, 21:39

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]