danioł

431 tekstów – auto­rem jest da­nioł.

cier­pienie jest po to by je znosić 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 20:53

je­dynie przyjęte cier­pienie rodzi praw­dziwą radość 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 lutego 2018, 07:53

grzechy po­pełniaj właściwie 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 lutego 2018, 13:09

cze­go nie zważysz zwiesz nieważnym 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 stycznia 2018, 07:48

możesz być kim­kolwiek zechcesz lecz je­dynie wte­dy gdy po­zos­ta­niesz tyl­ko sobą 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 stycznia 2018, 08:02

is­totę roz­wo­ju sta­nowią zmiany wy­wołujące w nas naj­większy lęk 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 stycznia 2018, 09:13

na­turą mis­trza jest nau­czać jak nie mu­sieć zwyciężać 

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 grudnia 2017, 20:49

fakt, że nie ro­zumiesz świ­ni nie oz­nacza, że ona nie ma racji 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 sierpnia 2017, 22:06

każda pew­ność pod­szy­ta jest zwątpieniem 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 sierpnia 2017, 22:01

poetą by­wa kto nie godzi się ze znacze­niem słów 

myśl dnia z 25 września 2017 roku
zebrała 19 fiszek • 18 sierpnia 2017, 21:55

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

dzisiaj, 17:04silvershadow sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

dzisiaj, 11:56róż li­la sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

dzisiaj, 08:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

wczoraj, 23:12danioł sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

wczoraj, 23:10danioł sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

wczoraj, 22:21danioł sko­men­to­wał tek­st W ludziach naj­bar­dziej in­te­resujący [...]

wczoraj, 22:07danioł sko­men­to­wał tek­st Ludzie nie są so­bie [...]

wczoraj, 22:02danioł sko­men­to­wał tek­st Pychą jest liczyć tyl­ko [...]

wczoraj, 22:00danioł sko­men­to­wał tek­st Wszyscy ludzie rodzą się [...]