danioł

542 teksty – auto­rem jest da­nioł.

mam 39 lat

chy­ba nie umiem kochać
ot co 

wiersz • przedwczoraj, 21:28

fakt, że jes­teś po­lakiem nie sta­nowi o twoim człowieczeństwie 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 21:12

jeżeli nie podzielisz się złem, które w so­bie no­sisz, nig­dy nie będziesz dobrem 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 20:41

nie każdy przeżył swo­je na­rodzi­ny i nie każdy przeżyje własną śmierć 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 listopada 2018, 21:17

świat w którym żyję nie jest tym w którym umieram 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 listopada 2018, 21:17

mądrości nie sta­nowi wie­dza lecz doświadczenie 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 listopada 2018, 19:58

gdybym cię kochał

nie mu­siałbym pi­sać tu o tym
by się upewnić
i zdjęć nie ro­bił co jem
by się że smak ma przekonać
na ma­pie pokazywać
że do piw­ni­cy po ziemniaki
przed śmier­cią której brak
sam siebie
już nie pokażę 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 października 2018, 21:18

je­dyną stałością jest zmiana, pew­nością zwątpienie 

myśl • 30 października 2018, 07:07

żyjąc w bo­gu na­wet grzech jest miłością 

myśl • 29 października 2018, 20:23

zmiana sa­mego siebi nie jest możli­wa bez sa­moak­ceptac­ji, bo wte­dy przes­ta­je już być konieczna 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 października 2018, 20:14

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

wczoraj, 16:59LiaMort sko­men­to­wał tek­st jeżeli nie podzielisz się [...]

wczoraj, 11:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st fakt, że jes­teś po­lakiem [...]

wczoraj, 11:22sprajtka sko­men­to­wał tek­st mam 39 lat

wczoraj, 01:16yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli nie podzielisz się [...]

wczoraj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st fakt, że jes­teś po­lakiem [...]

przedwczoraj, 22:13danioł sko­men­to­wał tek­st Ojczyzno! I zno­wuma­my okazję do [...]

przedwczoraj, 22:10danioł sko­men­to­wał tek­st Ojczyzno! I zno­wuma­my okazję do [...]

przedwczoraj, 22:09danioł sko­men­to­wał tek­st jeżeli nie podzielisz się [...]

przedwczoraj, 22:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli nie podzielisz się [...]

przedwczoraj, 22:05danioł sko­men­to­wał tek­st Ojczyzno! I zno­wuma­my okazję do [...]