danioł

608 tekstów – auto­rem jest da­nioł.

to, że się gu­bisz, nie oz­nacza, że nie wiesz dokąd zmierzasz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:35

jes­teś na ty­le dob­ry, na ile dos­trze­gasz włas­ne zło 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 20:28

gdy­byś ob­rał się z te­go za ko­go się masz, poczułbyś, że twą is­totę sta­nowi pustka 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 stycznia 2019, 19:46

sza­tan od­naj­dzie cię w świętości 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 stycznia 2019, 19:16

świat jest tam gdzie boisz się spojrzeć 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 stycznia 2019, 19:12

wszys­tko cze­go szu­kasz, jest tym co z ciebie zgubiono 

myśl • 12 stycznia 2019, 18:15

praw­dzi­wie grzeszne­mu bliżej bo­ga niż rze­komo świętemu 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 stycznia 2019, 18:00

wys­tar­czy chcieć um­rzeć i już nicze­go w życiu nie musisz 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 stycznia 2019, 21:12

oce­niając od­da­lasz się od siebie 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 stycznia 2019, 21:03

pojednanie

os­tatni raz u spo­wie­dzi świętej
byłem dwa la­ta temu
os­tatni raz

ot­rzy­małem roz­grzesze­nie lat
te­mu dwadzieścia

naj­większym grzechem podług sługów twoich
że sy­piam z żoną
bez ślu­bu kościelnego 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2019, 20:53

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

wczoraj, 20:56danioł sko­men­to­wał tek­st Powiedzcie moi mi­li skur­wi­syny. [...] 

wczoraj, 20:35danioł do­dał no­wy tek­st to, że się gu­bisz, [...]

wczoraj, 20:32danioł sko­men­to­wał tek­st Powiedzcie moi mi­li skur­wi­syny. [...] 

wczoraj, 20:28danioł do­dał no­wy tek­st jesteś na ty­le dob­ry, [...]

przedwczoraj, 09:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st jeżeli umiesz kochać każda [...]

przedwczoraj, 07:50danioł sko­men­to­wał tek­st bóg był od zaw­sze, [...]

przedwczoraj, 07:48danioł sko­men­to­wał tek­st tak

przedwczoraj, 07:20Bazyl sko­men­to­wał tek­st wszystko cze­go szu­kasz, jest [...]

przedwczoraj, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st cokolwiek po­siadłeś, właśnie to [...]

przedwczoraj, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st staram się nie myśleć, [...]