danioł, teksty z czerwca 2012 roku

4 teksty z czer­wca 2012 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

alkohol

raz
może dwa
i trwa

a to co trwa
końca nie ma

kocham
i czuję się podobnie

jed­na
druga


pies suczy
dom bałagani
ko­bieta drży


od­dycham inaczej
więcej się tulę po jedno
gryzą psy


lecz tak nap­rawdę uciekam
w jed­no ta­kie miejsce
gdzie nie ma

czasu
przestrzeni
chwil


wszys­tko się poddaje
jest nietakie
i szersze

tak
te­raz mogę się zmieścić

wychodzę
na jaw 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 czerwca 2012, 23:38

zaznacz

na ja­kimś tle

może w przes­trze­ni figurą
gońcem

czas nie is­tnieje od kiedy dał się zmierzyć
a wszys­tko
roz­darło się na dob­re i złe


i sie­dzi śmierć
sku­lona, że ni­by ważna a jednak
nie wie


że mam jak jezus
choć nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 czerwca 2012, 01:34

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 7 czerwca 2012, 22:34

punkt

nie gaśnie słońce
gdy drze­wo szep­ce wiatrem
czy gałązki liść 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 czerwca 2012, 16:50

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]