danioł, teksty z czerwca 2012 roku

4 teksty z czer­wca 2012 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

alkohol

raz
może dwa
i trwa

a to co trwa
końca nie ma

kocham
i czuję się podobnie

jed­na
druga


pies suczy
dom bałagani
ko­bieta drży


od­dycham inaczej
więcej się tulę po jedno
gryzą psy


lecz tak nap­rawdę uciekam
w jed­no ta­kie miejsce
gdzie nie ma

czasu
przestrzeni
chwil


wszys­tko się poddaje
jest nietakie
i szersze

tak
te­raz mogę się zmieścić

wychodzę
na jaw 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 czerwca 2012, 21:38

zaznacz

na ja­kimś tle

może w przes­trze­ni figurą
gońcem

czas nie is­tnieje od kiedy dał się zmierzyć
a wszys­tko
roz­darło się na dob­re i złe


i sie­dzi śmierć
sku­lona, że ni­by ważna a jednak
nie wie


że mam jak jezus
choć nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 czerwca 2012, 23:34

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 7 czerwca 2012, 20:34

punkt

nie gaśnie słońce
gdy drze­wo szep­ce wiatrem
czy gałązki liść 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 czerwca 2012, 14:50

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]