danioł, teksty z czerwca 2016 roku

23 teksty z czer­wca 2016 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

człowiek rodzi się przez całe życia, a umiera, je­dynie wte­dy gdy za­pom­ni, że wciąż się rodzi 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 czerwca 2016, 01:49

nie ważne jet to co pa­miętasz, lecz to o czym zapomniałeś 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 czerwca 2016, 01:16

jes­teś na ty­le od­se­paro­wany, na ile uświada­miasz so­bie włas­ne wszechwspółistnienie 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 czerwca 2016, 01:02

wszys­tko co nie jest miłością jest jej nieudolną próbą 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 czerwca 2016, 00:38

odciąłem sobie opuszek

już nie mam li­nii papilarnej
jed­ne­go
właści­wego palca


już jej we mnie nie roz­poznasz
po ge­noty­pie penisa

i nie od­po­wiesz so­bie czy
chodzi tu o nas
czy o mnie jedynie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 czerwca 2016, 21:58

sta­ra się zabłysnąć ten, który stoi w cieniu 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 czerwca 2016, 00:30

piszcie prosto

o tym co was nap­rawdę dotknęło

ja was spłodzono
nie wyskrobano
wy­ciśnięto
z mat­czy­nego łona na siłę

jak nie chcieliście tu być
i wychowano
w tym wie­cznym uczu­ciu lęku i chęci powrotu
do oj­cow­skich jąder by nie zab­rzmieć pospolicie

że kocha­cie śmierć bo jest ce­lem życia
że was nie nauczono

wiary
radości

że wam nie po­kaza­no jak 
przy­mykać zmęczo­ne powieki

wy­pat­rując miłości
szu­kając ruchu 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 21 czerwca 2016, 23:44

gra­nicę między światem wyima­gino­wanym, a is­tniejącym obiek­tywnie wyz­nacza li­nia wiary 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 czerwca 2016, 23:22

świado­mość niena­wiści sta­nowi prawdę miłości 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 czerwca 2016, 22:38

naj­bar­dziej war­czy i szcze­ka ten, który gryźć i jeść pot­ra­fi siebie jedynie 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 czerwca 2016, 00:04

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]