danioł, teksty z czerwca 2017 roku

7 tekstów z czer­wca 2017 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

woj­na którą pro­wadzę jak każda wy­maga ofiar a ja nies­te­ty już wiszę na krzyżu 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 czerwca 2017, 09:08

świat ja­ko niewo­la i nieprzedstawienie 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 czerwca 2017, 08:10

nie nap­ra­wisz w so­bie te­go, cze­go nie dos­trzeżesz u innych 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 czerwca 2017, 08:08

za­cieśnianiu więzi służy lu­zowa­nie sznura 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 czerwca 2017, 00:41

gdy uświado­misz so­bie, że im bliżej jes­teś bo­ga tym bar­dziej sza­tan sie­dzi ci na ple­cach wiesz, że ko­niec końcem nie omie­szka ja­wić ci się Bogiem 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 czerwca 2017, 22:48

człowiek bez­sku­tecznie na zewnątrz poszu­ku­je te­go cze­go nie jest w sta­nie od­na­leźć na­wet w sobie 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 9 czerwca 2017, 16:35

je­dynym zwy­cięstwem w wal­ce z sobą sa­mym jest rozejm 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 czerwca 2017, 23:16

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]