danioł, teksty z czerwca 2017 roku

7 tekstów z czer­wca 2017 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

woj­na którą pro­wadzę jak każda wy­maga ofiar a ja nies­te­ty już wiszę na krzyżu 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 czerwca 2017, 07:08

świat ja­ko niewo­la i nieprzedstawienie 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 czerwca 2017, 06:10

nie nap­ra­wisz w so­bie te­go, cze­go nie dos­trzeżesz u innych 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 czerwca 2017, 06:08

za­cieśnianiu więzi służy lu­zowa­nie sznura 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 czerwca 2017, 22:41

gdy uświado­misz so­bie, że im bliżej jes­teś bo­ga tym bar­dziej sza­tan sie­dzi ci na ple­cach wiesz, że ko­niec końcem nie omie­szka ja­wić ci się Bogiem 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 czerwca 2017, 20:48

człowiek bez­sku­tecznie na zewnątrz poszu­ku­je te­go cze­go nie jest w sta­nie od­na­leźć na­wet w sobie 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 9 czerwca 2017, 14:35

je­dynym zwy­cięstwem w wal­ce z sobą sa­mym jest rozejm 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 czerwca 2017, 21:16

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]