danioł, teksty z czerwca 2018 roku

11 tekstów z czer­wca 2018 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

kochasz się w bo­gu, al­bo wcale 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 czerwca 2018, 22:06

wszys­cy nie wiedzą, a niektórzy wierzą 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 czerwca 2018, 23:02

zap­rzecze­niem ra­dości nie jest smu­tek, a przyjemność 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 czerwca 2018, 17:19

je­dynie pus­tka, od której tak ucieka­my, jest w sta­nie po­mieścić boga 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 czerwca 2018, 23:02

ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie gdy te­go nie robi 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 czerwca 2018, 20:59

świado­mość włas­nej pus­tki up­rzy­tam­nia boga 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 czerwca 2018, 13:35

fakt wol­nej wo­li nie sta­nowi o pra­wości decyzji 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 czerwca 2018, 12:59

nie próbuj się zmienić, pozwól się so­bie odnaleźć 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 czerwca 2018, 19:51

okłamu­jemy się, że kieru­je na­mi miłość, lecz naj­częściej jest to jej brak 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 czerwca 2018, 17:48

gdy ważniej­sze dla ciebie sta­je się dob­ro in­nych niż two­je włas­ne, oby nie było ważne właśnie dla ciebie 

myśl • 16 czerwca 2018, 20:00

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]