danioł, teksty z grudnia 2009 roku

13 tekstów z grud­nia 2009 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

tyl­ko za­bijając w so­bie człowieka, można sięgnąć w so­bie boga 

myśl
zebrała 15 fiszek • 31 grudnia 2009, 10:00

go­towość na śmierć ok­reśla czys­tość życia 

myśl
zebrała 36 fiszek • 20 grudnia 2009, 09:44

gdy­bym miał postępo­wać według za­sad, które wyz­naję, mu­siałbym wyz­na­wać za­sady, podług których nie war­to postępować 

myśl
zebrała 20 fiszek • 19 grudnia 2009, 09:52

to, że nie umarłeś, wca­le nie oz­nacza, że żyjesz 

myśl
zebrała 105 fiszek • 17 grudnia 2009, 17:36

bo to wszechzwątpienie właśnie wy­raża je­dyną pewność 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 grudnia 2009, 16:50

tych których bo­li praw­dzi­wie, cierń na czo­le nie rani 

myśl
zebrała 34 fiszki • 15 grudnia 2009, 17:22

sa­mobójstwo nie zaw­sze by­wa głupotą czy ucie­czką ciała i umysłu, częściej, tak jak psycho­za, jest je­dynym możli­wym spo­sobem ra­towa­nia włas­nej duszy 

myśl
zebrała 40 fiszek • 13 grudnia 2009, 09:22

wro­gość tkwi w nas, nie w innych 

myśl
zebrała 18 fiszek • 12 grudnia 2009, 10:01

każda praw­da to dośćkrot­nie powtórzo­ne kłamstwo 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 grudnia 2009, 17:04

za­wiłość rzad­ko jest wykład­ni­kiem mądrości 

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 grudnia 2009, 16:52

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]