danioł, teksty z grudnia 2018 roku

22 teksty z grud­nia 2018 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

i na­wet gdy­bym użył słowa miłość 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 grudnia 2018, 21:41

jeżeli chcesz pa­miętać, zapomnij 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 grudnia 2018, 21:31

co­kol­wiek po­siadłeś, właśnie to straciłeś 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 grudnia 2018, 20:23

naj­pełniej rodzi się z pustki 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 grudnia 2018, 21:00

praw­dzi­wie po­kor­ne­go nie sięga upokorzenie 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 grudnia 2018, 20:20

mądrość to po­kora by­cia, wie­dza to pycha posiadania 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 grudnia 2018, 20:01

im większej ilości słów użyjesz, tym mniej powiesz 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 grudnia 2018, 21:19

mądrość rodzi się z głupoty 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 grudnia 2018, 21:13

wszys­tko się r o z p i e r d a l a o to kim masz wrażenie że jesteś 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 grudnia 2018, 21:28

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 17 grudnia 2018, 21:27

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]