danioł, teksty z kwietnia 2010 roku

4 teksty z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

pustki

do­syć to się pięknie wydarzyło
tak, że cza­sem na­wet mam wrażenie
że żyję

się zaczęło całkiem jak należy
narodzinami

powieki
się przydały
by opaść

i za­ciągnąć na ciało
jak skarpeta

a po chwi­li się oka­zało że mogę wyrządzać
ruch
krzywdę
miłość
in­ne też jeszcze

i nie muszę dzielić tej ostatniej
al­bo przy­naj­mniej
nie powinienem

os­ta­tecznie tak to rozumiem
inaczej niż ona
inaczej niż każda

która chce zabrać
to nasze małe
męskie
wszystko 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 16 kwietnia 2010, 20:23

środa

od ko­niu­szków palców zaczął się zły dzień
i trwał

pies się pasł, oba­wy rosły.
Miałem za­miar ugo­tować rosół ale się nie przerodził.
Tak się zmienia światło w cień. Tak się
nic nie zmienia.

Os­ta­tecznie skręciłem kil­ka szlugów
wy­piłem trzy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 kwietnia 2010, 18:48

prześwit

te­raz
gdy już się oka­zało że to co mam
nie na­zywa się penis

to ja już nie wiem
co ok­reśla mój wątły wkład

w ciebie
w nas
i w ludzkość całą w ogóle 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 11 kwietnia 2010, 13:34

po­zer wyróżnia się swą jas­kra­wością, ge­niusz zaś, sza­rością tła 

aforyzm dnia z 5 lipca 2010 roku
zebrał 201 fiszek • 9 kwietnia 2010, 19:33

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]