danioł, teksty z kwietnia 2010 roku

4 teksty z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

pustki

do­syć to się pięknie wydarzyło
tak, że cza­sem na­wet mam wrażenie
że żyję

się zaczęło całkiem jak należy
narodzinami

powieki
się przydały
by opaść

i za­ciągnąć na ciało
jak skarpeta

a po chwi­li się oka­zało że mogę wyrządzać
ruch
krzywdę
miłość
in­ne też jeszcze

i nie muszę dzielić tej ostatniej
al­bo przy­naj­mniej
nie powinienem

os­ta­tecznie tak to rozumiem
inaczej niż ona
inaczej niż każda

która chce zabrać
to nasze małe
męskie
wszystko 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 16 kwietnia 2010, 22:23

środa

od ko­niu­szków palców zaczął się zły dzień
i trwał

pies się pasł, oba­wy rosły.
Miałem za­miar ugo­tować rosół ale się nie przerodził.
Tak się zmienia światło w cień. Tak się
nic nie zmienia.

Os­ta­tecznie skręciłem kil­ka szlugów
wy­piłem trzy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 kwietnia 2010, 20:48

prześwit

te­raz
gdy już się oka­zało że to co mam
nie na­zywa się penis

to ja już nie wiem
co ok­reśla mój wątły wkład

w ciebie
w nas
i w ludzkość całą w ogóle 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 11 kwietnia 2010, 15:34

po­zer wyróżnia się swą jas­kra­wością, ge­niusz zaś, sza­rością tła 

aforyzm dnia z 5 lipca 2010 roku
zebrał 201 fiszek • 9 kwietnia 2010, 21:33

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]