danioł, teksty z kwietnia 2011 roku

18 tekstów z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

ludzie czy­nią dob­ro zwyk­le ze strachu przed złem 

myśl
zebrała 26 fiszek • 27 kwietnia 2011, 10:34

wie­dza niezbędna jest je­dynie głupcom 

aforyzm
zebrał 43 fiszki • 26 kwietnia 2011, 10:43

ty­le w nas zwierzęcia, na ile da­jemy się uczłowieczyć 

aforyzm
zebrał 54 fiszki • 22 kwietnia 2011, 22:56

łat­wiej dos­trzec w kimś mędrca, niż w so­bie głupca 

myśl
zebrała 22 fiszki • 21 kwietnia 2011, 10:37

to co zro­zumiałe, od­wra­ca uwagę od te­go co istotne 

aforyzm dnia z 27 lutego 2017 roku
zebrał 103 fiszki • 18 kwietnia 2011, 18:42

[wczyny]

komórki w dłoniach dziewcząt
niczym książeczki do nabożeństwa
i strin­gi aż do ramion
różowy znak krzyża na plecach
je­zusiej miłości 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 17 kwietnia 2011, 13:49

[koty]

wmyślam się w ciebie
choć nie po­nag­la wiosna
i nie by roz­siąść się jak kot na twoich ciepłych kolanach

a je­dynie na chwilkę
dzielę się pustką

zdzierając z siebie skórę
nak­ry­wam w nas boga 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 16 kwietnia 2011, 20:55

w znów

to co nie ma znaczenia
oz­nacza

my

blizny
tatuaże
ołtarze

bród za paznokciem
cias­tko w twoich ustach
krem

i próg o który się po­tyka­my za każdym razem
gdy za­miast wchodzić pu­kaniem
budzisz we mnie psa 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 15 kwietnia 2011, 19:04

sko­ro skądś po­jawia się py­tanie, mu­si tam is­tnieć już na nie odpowiedź 

aforyzm
zebrał 71 fiszek • 13 kwietnia 2011, 09:18

kłamiąc zwyk­le jes­teśmy świado­mi niep­rawdy, praw­domówiąc po­win­niśmy być świado­mi, że sta­ramy się je­dynie nie kłamać 

aforyzm
zebrał 63 fiszki • 12 kwietnia 2011, 19:30

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]