danioł, teksty z kwietnia 2012 roku

5 tekstów z kwiet­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

ser­ce bi­je, byś słuchał 

aforyzm dnia z 3 stycznia 2013 roku
zebrał 118 fiszek • 27 kwietnia 2012, 19:29

19/20 kwietnia 2012

Wyszliśmy z kościoła, a w za­sadzie wyszli wszys­cy oprócz mnie i oj­ca. W ogóle tam nie weszliśmy. Ja, bo nie lu­bię kościołów. On, nie wiem, może nie lu­bi ślubów swych synów. A [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 kwietnia 2012, 18:28

15/16 kwietnia 2012

Je­zusy na krzyżu na ja­kiejś nad­mor­skiej przys­ta­ni. Sta­rej, zatęchłej, niszczejącej. No i zło, uk­ry­te tam w zdechłych ma­gazy­nach, pat­rzące na mnie swoimi ok­na­mi. Mie­szkałem w ja­kiejś małej, brud­nej ka­waler­ce. Spałem z psem. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 24 kwietnia 2012, 18:34

fejsBóg pyta o czym

czy i po­co w ogóle

a słucham bi­cia ser­ca
psa, który nie lu­bi
gdy go do siebie zbyt blis­ko ob­ce
choć jed­na­ko sa­me przytuli


bo psia krew jest mo­ja na tyle
że choć trochę płynie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 kwietnia 2012, 11:47

je­dynie w ciem­ności po­zos­ta­jesz bez cienia 

myśl
zebrała 40 fiszek • 12 kwietnia 2012, 19:17

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]