danioł, teksty z lipca 2012 roku

3 teksty z lip­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

zawięzek

op­raw mnie za­wiąż
w su­peł praw i obo­wiązków cieniem rzuć
by w zachwy­ty wpra­wiać
op­rawcą mym w oku
skrzyj 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 lipca 2012, 14:10

bal (kon) nie dzielny

się miota ładnie
w wewnętrzu kołacze
wczo­raje na te­razy jak plastik
przetapia

i mruczy chmurą nad ko­minem ob­szcza­nej kamienicy
jeb­nięta znów mordę
drze świat/d
czy
że żyje 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 lipca 2012, 21:37

ajć

świat jest rozproszony
bo mu pozwalasz
a wszys­tko jest jed­nym i tym samym
miłość

jedynym

rozpuszczony
w tab­letce wo­dy z magnezem

to ta­kie gówno co się pi­je na kaca
że ni­by tak
a nie w zasadzie


kwas
ph
rh minus
radiohead
idiotyczna dys­ko­teka dla lalek

czy­li my

w perukach
czy bez

in­ne kwiaty
zmartwychwstanie

pudełkowi
szmaciani
ukamienowani
ukrzyżo

chyżo


a ty je­zu patrz
i szlochaj

do poomacku
się trzym

roz­je­biemy rzym


______________________________________________
http://dtquasiart.blogspot.com/ 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 15 lipca 2012, 03:01

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]