danioł, teksty z lipca 2016 roku

25 tekstów z lip­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

fakt, że znasz li­tery i słowa, a na­wet gra­matykę zdań, nie oz­nacza, że umiesz pisać 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 lipca 2016, 02:50

le­ki po­magają ci ogarnąć rzeczy­wis­tość, z której je­dynie al­ko­hol pot­ra­fi cię bez­pie­cznie uwolnić 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 lipca 2016, 02:00

wszys­tko cze­mu mu­sisz dać dob­ro czy­ni cię lepszym 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 lipca 2016, 01:50

życie to cho­roba, ale je­dyna na którą war­to umrzeć 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 lipca 2016, 01:23

nie chodzi o to by zmieniać świat lecz mieć świado­mość, że nieko­nie­cznie jest właściwy 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 lipca 2016, 10:50

naj­więcej zła czy­nimy z dob­rych pobudek 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 lipca 2016, 23:02

mówienie o bo­gu jest żeb­ra­niem o pałac 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 lipca 2016, 22:23

je­dyne co ci dyk­tu­je śmierć to życie 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 lipca 2016, 23:01

z żoną sta­ram się kochać, a z życiem nie pierdo_ić 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 lipca 2016, 22:38

naj­więcej bo­ga jest tam gdzie nie mu­sisz o nim wspominać 

myśl dnia z 27 lipca 2016 roku
zebrała 16 fiszek • 25 lipca 2016, 23:34

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]