danioł, teksty z lipca 2017 roku

5 tekstów z lip­ca 2017 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

nie do­niesiesz śmier­ci którą dźwigasz 

myśl dnia z 28 lipca 2017 roku
zebrała 11 fiszek • 27 lipca 2017, 21:52

po stok­roć bez­pie­czniej umżeć z lęku przed istnieniem 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 lipca 2017, 21:51

zgodzisz się wte­dy je­dynie gdy nie będziesz mogł zaprzeczyć 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 lipca 2017, 21:47

sko­ro tyl­ko śmierć jest praw­dzi­wa dlacze­go kłamiesz 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 lipca 2017, 22:28

sta­nu w którym jes­teś nie ma 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 lipca 2017, 22:14

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]