danioł, teksty z lipca 2017 roku

5 tekstów z lip­ca 2017 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

nie do­niesiesz śmier­ci którą dźwigasz 

myśl dnia z 28 lipca 2017 roku
zebrała 11 fiszek • 27 lipca 2017, 19:52

po stok­roć bez­pie­czniej umżeć z lęku przed istnieniem 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 lipca 2017, 19:51

zgodzisz się wte­dy je­dynie gdy nie będziesz mogł zaprzeczyć 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 lipca 2017, 19:47

sko­ro tyl­ko śmierć jest praw­dzi­wa dlacze­go kłamiesz 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 lipca 2017, 20:28

sta­nu w którym jes­teś nie ma 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 lipca 2017, 20:14

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]