danioł, teksty z lipca 2018 roku

23 teksty z lip­ca 2018 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

pra­cując nad sobą przes­ta­jesz pra­cować na siebie 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 lipca 2018, 10:46

zło rodzi się z tęskno­ty za miłością 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 lipca 2018, 22:14

za­pomi­nając o śmier­ci, umierasz 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 lipca 2018, 22:00

jeśli już pot­rze­bujesz wro­ga, szu­kaj go w sobie 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 lipca 2018, 19:42

piekło jest tam gdzie boisz się zajrzeć 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 lipca 2018, 14:45

to wszystko pisanie

os­trożne niepierdolenie
niedo­tyka­nie między no­gi świata bo potopi
że ni­by mo­je wiel­kie ja 
poetą

bo prze­cież gdy­bym był
nie ro­biłbym ja­ko inżynier
nie chodził od ro­ku trzeźwy
i co najważniejsze
mie­rzyłbym się z czymś większym
niż sam bóg 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 lipca 2018, 21:58

życie to ak­ceptac­ja lub ucie­czka przed śmiercią 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 lipca 2018, 21:26

je­dyne gdzie po­winieneś być to tam gdzie właśnie jesteś 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 lipca 2018, 09:50

by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko mu­si umrzeć 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 lipca 2018, 15:02

by od­na­leźć sens is­tnienia, zaak­ceptuj je­go brak 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 lipca 2018, 08:26

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]