danioł, teksty z listopada 2011 roku

6 tekstów z lis­to­pada 2011 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

rzeczy­wis­tość jest od­ciskiem nasze­go pal­ca, o które­go pa­pilar­ności tym sa­mym stanowi 

myśl
zebrała 26 fiszek • 25 listopada 2011, 17:22

pla­nując sta­jemy się zakład­ni­kami chwi­li, która minęła 

myśl
zebrała 34 fiszki • 24 listopada 2011, 18:42

a serce

a ser­ce przyszło
na małych nóziach z pazurkiem
i so­bie skrobie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 listopada 2011, 20:49

nie próbuj zro­zumieć ce­lu, które­go nie od­na­lazłeś, nie szu­kaj go, po to by zrozumieć 

myśl
zebrała 40 fiszek • 15 listopada 2011, 21:43

[tytuł] pławię

[głupie na­wiąza­nie brzmienie]
płowieję
płaszczę

[rozwinięcie]
udaję uda­wanie by płakać
obiecuję krzyżując je­zusa za plecami
od­wra­cam się i cze­kam

[zapętle­nie że ni­by coś]
zareagujesz
jak czy w ogóle i nic

[niedorozwinięcie]
tyl­ko cisza
to te dźwięki których nie słyszy­my a jes­teśmy prze­kona­ni
że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 listopada 2011, 00:01

cisza nie is­tnieje, po pros­tu jej nie słyszymy 

aforyzm
zebrał 62 fiszki • 5 listopada 2011, 21:38

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]