danioł, teksty z listopada 2011 roku

6 tekstów z lis­to­pada 2011 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

rzeczy­wis­tość jest od­ciskiem nasze­go pal­ca, o które­go pa­pilar­ności tym sa­mym stanowi 

myśl
zebrała 26 fiszek • 25 listopada 2011, 18:22

pla­nując sta­jemy się zakład­ni­kami chwi­li, która minęła 

myśl
zebrała 34 fiszki • 24 listopada 2011, 19:42

a serce

a ser­ce przyszło
na małych nóziach z pazurkiem
i so­bie skrobie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 listopada 2011, 21:49

nie próbuj zro­zumieć ce­lu, które­go nie od­na­lazłeś, nie szu­kaj go, po to by zrozumieć 

myśl
zebrała 40 fiszek • 15 listopada 2011, 22:43

[tytuł] pławię

[głupie na­wiąza­nie brzmienie]
płowieję
płaszczę

[rozwinięcie]
udaję uda­wanie by płakać
obiecuję krzyżując je­zusa za plecami
od­wra­cam się i cze­kam

[zapętle­nie że ni­by coś]
zareagujesz
jak czy w ogóle i nic

[niedorozwinięcie]
tyl­ko cisza
to te dźwięki których nie słyszy­my a jes­teśmy prze­kona­ni
że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 listopada 2011, 01:01

cisza nie is­tnieje, po pros­tu jej nie słyszymy 

aforyzm
zebrał 62 fiszki • 5 listopada 2011, 22:38

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]