danioł, teksty z listopada 2018 roku

17 tekstów z lis­to­pada 2018 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

każdy świat jest lep­szy od te­go które­go nie ma 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 listopada 2018, 21:22

zło czy­nimy zwyk­le w imieniu dobra 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 listopada 2018, 21:06

pew­ność to je­dynie nieświado­mość błędu 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 listopada 2018, 20:27

nie ak­ceptując śmier­ci od­rzu­casz zmartwychwstanie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 listopada 2018, 18:23

tam gdzie chce­cie słuchać o pięknie, nie jes­teście w sta­nie zaak­cepto­wać prawdy 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 listopada 2018, 22:57

śmierć to stan w którym tkwisz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 listopada 2018, 22:26

nie pos­przątasz do­mu w którym mie­szka brud 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 listopada 2018, 22:12

wszys­tko co zro­zumiesz wzma­ga twoją głupotę 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 listopada 2018, 19:36

praw­dziwą siłę człowieka sta­nowi ciągła świado­mość włas­nej słabości 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 listopada 2018, 20:50

miłość

to stan w którym się nie mierzymy
miej­sce gdzie nie masz żad­nych szans
czas w którym dostrzegasz
że ją całuję
a ja
je­dynie ra­tuję jej życie

tam
na tej krawędzi
po­między my a już pra­wie nie
do­konu­je się najważniejsze
sta­je się
życie

i to już wszystko
co chciałbym ci te­raz powiedzieć
cze­go nie zrozumiesz
nie przy­tulisz czego

bo al­bo nie kochasz
al­bo ja nie wiem
kim
i gdzie
i czy w ogóle
jestem 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 listopada 2018, 21:47

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]