danioł, teksty z lutego 2011 roku

19 tekstów z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

jeżeli pew­ność is­tnienia cze­gokol­wiek da­je ci fakt, iż te­go cze­goś doświad­czasz, su­geru­je to tyl­ko lub aż ty­le, że nic nie is­tnieje bez ciebie 

aforyzm
zebrał 48 fiszek • 28 lutego 2011, 15:36

szu­kając praw­dy stroń od nauczycieli 

aforyzm
zebrał 48 fiszek • 27 lutego 2011, 09:25

bez­ruch jest formą ruchu, tyl­ko trochę bar­dziej stabilną 

aforyzm
zebrał 85 fiszek • 26 lutego 2011, 10:21

bóg jest formą lęku, przed świado­mością nieistnienia 

aforyzm
zebrał 62 fiszki • 25 lutego 2011, 17:41

nie roz­grze­jesz duszy je­dynie ciepłem ciała 

myśl
zebrała 38 fiszek • 24 lutego 2011, 09:14

mądrość to cisza, trud­no ją usłyszeć 

myśl
zebrała 52 fiszki • 23 lutego 2011, 08:24

piękno in­spi­ruje piękno, de­ter­mi­nowa­ne jed­nak jest zaw­sze brzydotą
in­spir. by Papillondenuit 

aforyzm
zebrał 53 fiszki • 22 lutego 2011, 11:23

ja­kiego­kol­wiek kierun­ku byś nie wska­zał, tam właśnie zmie­rza wszechświat


in­spir. by Papillondenuit 

aforyzm
zebrał 86 fiszek • 21 lutego 2011, 09:31

stojąc przed trud­nym wy­borem, daj mu szansę do­konać się samemu 

aforyzm
zebrał 102 fiszki • 20 lutego 2011, 10:18

to, że nic się nie dzieje, nie oz­nacza, że nic umarło 

aforyzm
zebrał 141 fiszek • 19 lutego 2011, 18:49

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]