danioł, teksty z lutego 2011 roku

19 tekstów z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

jeżeli pew­ność is­tnienia cze­gokol­wiek da­je ci fakt, iż te­go cze­goś doświad­czasz, su­geru­je to tyl­ko lub aż ty­le, że nic nie is­tnieje bez ciebie 

aforyzm
zebrał 48 fiszek • 28 lutego 2011, 16:36

szu­kając praw­dy stroń od nauczycieli 

aforyzm
zebrał 48 fiszek • 27 lutego 2011, 10:25

bez­ruch jest formą ruchu, tyl­ko trochę bar­dziej stabilną 

aforyzm
zebrał 85 fiszek • 26 lutego 2011, 11:21

bóg jest formą lęku, przed świado­mością nieistnienia 

aforyzm
zebrał 62 fiszki • 25 lutego 2011, 18:41

nie roz­grze­jesz duszy je­dynie ciepłem ciała 

myśl
zebrała 38 fiszek • 24 lutego 2011, 10:14

mądrość to cisza, trud­no ją usłyszeć 

myśl
zebrała 52 fiszki • 23 lutego 2011, 09:24

piękno in­spi­ruje piękno, de­ter­mi­nowa­ne jed­nak jest zaw­sze brzydotą
in­spir. by Papillondenuit 

aforyzm
zebrał 53 fiszki • 22 lutego 2011, 12:23

ja­kiego­kol­wiek kierun­ku byś nie wska­zał, tam właśnie zmie­rza wszechświat


in­spir. by Papillondenuit 

aforyzm
zebrał 86 fiszek • 21 lutego 2011, 10:31

stojąc przed trud­nym wy­borem, daj mu szansę do­konać się samemu 

aforyzm
zebrał 102 fiszki • 20 lutego 2011, 11:18

to, że nic się nie dzieje, nie oz­nacza, że nic umarło 

aforyzm
zebrał 141 fiszek • 19 lutego 2011, 19:49

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]