danioł, teksty z lutego 2012 roku

6 tekstów z lu­tego 2012 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

niech twa światłość wie, żaden cień nie rzu­ci się sam


dzięki sand 

myśl
zebrała 34 fiszki • 27 lutego 2012, 19:00

by móc siebie od­na­leźć
mu­sisz się porzu­cić
stając się pus­ty­nią bólu
te­go
co chce pozostać 

myśl
zebrała 31 fiszek • 16 lutego 2012, 20:50

wiara to od­po­wiedź na py­tanie, które­go dzięki niej nig­dy so­bie nie zadasz 

myśl
zebrała 28 fiszek • 15 lutego 2012, 21:49

syn_ergia

cza­sem by­wam człowiekiem
ale nie tu nie te­raz nie z tobą
niez­nacznie niebiesko

pier­wsza ko­bieta matka
wychodząc główką o żłóbek zahaczyłem

jak ty i każdy
ten właśnie co kątem oka
by sub­telniej niż łapą

a świat jest jedynie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 lutego 2012, 18:01

nieskończenie wiele to jeszcze nie wszystko

śmierć nie jest gdzieś
jest tu
blisko
bliżej jeszcze
w

nie odsuwaj
nie od­garniaj nie
jak miłość

su­nie z nią na san­kach po śniegu
spa­da z temperaturą
za­daje ból

ale ja nie
ja kur­wieję tylko

za­topiony w plastiku
bezpiecznieję 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 10 lutego 2012, 00:32

dobry poeta martwy poeta nie strzeli już z napleta

jes­tem ambi
świata nie ma
e-papieros

masturbacja
ni­koty­na
nie zastąpi sromu

do domu
tam się rodzi gdzie się mieszka
noc truchleje

za­wiaduję zna­kiem krzyża
światło.


Aniele mam imię. Nieje­zus z nienazaretu.
Od­dycham skórą, wa­bię po­wiet­rze najśmiel­szą
częścią ciała. To, to
co nie spot­kało jeszcze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 lutego 2012, 21:36

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]