danioł, teksty z lutego 2019 roku

19 tekstów z lu­tego 2019 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

córka usypia żonę

chodzę
z kon­ta w kont
akt
takt
tak elektryczny
poraża

pożera że całe to zewnętrzne
i już nie jestem
sobą
czy­li udawaniem
a ka 
pustką
pit mnie pochłania

na gdzieś kar­tki krawędź
odnotowany
na
później co nie ma
od
by­tu tła 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 lutego 2019, 21:00

al­bo biorę 500+, al­bo narze­kam na pis 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 lutego 2019, 21:19

to cze­go nie możesz ku­pić jest za darmo 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 lutego 2019, 21:07

wszys­tko cze­go po­winieneś się spodziewać jest tam gdzie upychasz to cze­go nie chciałbyś doświadczyć 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 lutego 2019, 22:10

je­dynie to co się zmienia po­zos­ta­je ta­kie samo 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 lutego 2019, 21:47

właśnie to cze­go uni­kasz jest twoim przeznaczeniem 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 lutego 2019, 20:42

gdy krzyczę

gdy krzyczę to jest cisza 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 lutego 2019, 21:11

wszys­tko co ro­bisz od­da­la cię od te­go kim jesteś 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 lutego 2019, 21:05

to, że ro­zumiem i ak­ceptu­je głupotę nie oz­nacza, że ją popieram 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 lutego 2019, 21:14

gdy­bym znał prawdę nie mu­siałbym jej pisać 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 lutego 2019, 21:05

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]