danioł, teksty z maja 2010 roku

3 teksty z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

chaos to je­dyny porządek, reszta to za­bawy w boga 

myśl
zebrała 30 fiszek • 23 maja 2010, 23:11

dro­ga zda­je się długa gdy nad­to cze­kasz jej celu 

myśl
zebrała 65 fiszek • 7 maja 2010, 23:00

prawie nieczule

wyb­rzmiewa wszystkość
to właśnie co te­raz, bo­li się wzajemnie,
a widzisz, że śpi

do­gasa, pos­ma­ki wy­puszcza i roz­kur­cza
ni­by trwać będzie,
a jednak

wy­daje się, że minie
nas przeżyje wiecznością

a chwi­li jed­nej, prawdziwej

końca
po pros­tu nie będzie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 maja 2010, 12:54

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]