danioł, teksty z maja 2011 roku

12 tekstów z ma­ja 2011 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

je­dynym ce­lem każdej rzeczy trak­to­wanej z osob­na jest od­wróce­nie naszej uwa­gi od is­tnienia ja­kiejś całości 

aforyzm dnia z 27 stycznia 2015 roku
zebrał 75 fiszek • 21 maja 2011, 11:03

tyl­ko roz­proszo­na całko­wicie uwa­ga, jest w sta­nie sku­pić się na wszystkim 

aforyzm
zebrał 71 fiszek • 20 maja 2011, 16:37

zmie­rzając pod prąd stwarzasz prze­ciw­prąd, stający się tym, cze­mu chciałeś się przeciwstawić 

aforyzm dnia z 14 grudnia 2011 roku
zebrał 71 fiszek • 16 maja 2011, 15:06

rodzi­my się umierając 

myśl
zebrała 19 fiszek • 15 maja 2011, 17:00

nic nie może stać się tym, czym już od zaw­sze po­ten­cjal­nie nie jest 

myśl
zebrała 18 fiszek • 14 maja 2011, 22:43

to, że coś po­maga, często by­wa nam przeszkodą 

myśl
zebrała 24 fiszki • 13 maja 2011, 22:48

prag­nienie jest na­pina­niem stru­ny, która dotąd brzmiała właści­wie, i która pęka w przy­pad­ku spełnienia po­zos­ta­wiając ciszę 

aforyzm
zebrał 66 fiszek • 11 maja 2011, 19:51

wszys­tko można je­dynie pojąć, co jed­nak przek­racza gra­nice rozumienia

snując się za maryś 

myśl
zebrała 16 fiszek • 10 maja 2011, 23:36

by dos­trzec nie ot­wieraj oczu, po pros­tu nie miej powiek 

myśl
zebrała 19 fiszek • 6 maja 2011, 20:40

naj­większą wojnę toczy­my o siebie, prze­ciw te­mu za ko­go się mamy

idąc myślą maryś 

aforyzm
zebrał 60 fiszek • 5 maja 2011, 13:57

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]