danioł, teksty z marca 2011 roku

20 tekstów z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

to kim cię widzą, zwyk­le nie oz­nacza te­go kim nap­rawdę jes­teś, lecz poz­wa­la ci dos­trzec za po­mocą cze­go na ciebie patrzą 

aforyzm
zebrał 66 fiszek • 31 marca 2011, 21:32

wiara w możli­wość do­kona­nia czy osiągnięcia cze­gokol­wiek różni się od wiary w bo­ga je­dynie w mo­men­cie, gdy założysz, że bo­ga nie mu­sisz osiągać i dokonywać 

aforyzm
zebrał 48 fiszek • 30 marca 2011, 14:05

nie do­gonisz życia, uciekając śmierci 

aforyzm
zebrał 88 fiszek • 29 marca 2011, 13:46

wiara w bo­ga by­wa wy­razem nadziei, na is­tnienie sen­su człowie­cze­go jestestwa 

myśl
zebrała 17 fiszek • 28 marca 2011, 14:41

nadzieja rodzi wiarę, która zastępując tę pier­wszą po­zorną pew­nością, przysłania is­totność zwątpienia 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 marca 2011, 14:53

każde prag­nienie roz­prasza własną ewentualność 

aforyzm
zebrał 112 fiszek • 26 marca 2011, 12:01

mówiąc przes­ta­jesz słuchać, myśląc przes­ta­jesz pojmować 

myśl
zebrała 20 fiszek • 21 marca 2011, 19:26

jeśli myślisz wąsko, na nic ci sze­rokie spojrzenie 

aforyzm
zebrał 118 fiszek • 20 marca 2011, 20:45

śmierć zaczy­na się w chwi­li narodzin 

myśl
zebrała 42 fiszki • 17 marca 2011, 21:02

nauka to zwykła re­ligia ok­raszo­na świeckością 

myśl
zebrała 13 fiszek • 15 marca 2011, 18:12

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]