danioł, teksty z marca 2019 roku

32 teksty z mar­ca 2019 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

znając prawdę nie boisz się mylić 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 marca 2019, 21:14

to że nie piszę

nie oz­nacza że nie umiem to nie 
też oz­nacza aby nie chcę ja 

mam
sty­ropian do zjedzenia
w pu­dełku z mięsa i surówki
za 20 złoty obiad
miłość ciepło odpowiedzialność
i pracę

zdradę
seks światłowodowy
do­palacze zamiast
prawdy

i tak so­bie stąpam po tym lodzie
ni­by który się prze­cież nie rozpęknie
nigdy
bo dziś nie nastąpi kotku
gdy praw­dy
nie okłamiesz 

wiersz • 30 marca 2019, 22:27

praw­da wy­maga bólu 

myśl • 27 marca 2019, 20:50

wszys­tko co ma ja­kikol­wiek sens, na pew­no nie ma znaczenia 

myśl • 27 marca 2019, 20:40

śmierć, o której marzysz nie jest tą, której wi­nieneś doświadczyć 

myśl • 25 marca 2019, 21:37

mówiący praw­dzi­wie wie, każda sy­laba jest herezją 

myśl • 25 marca 2019, 21:34

każdy wo­li z kimś niż sam 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 marca 2019, 21:48

sta­wanie się sobą jest roz­pa­dem te­go za ko­go się mamy 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 marca 2019, 23:35

je­dynie tam gdzie masz pew­ność jes­teś w błędzie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 marca 2019, 23:29

gdy­byś wie­rzył praw­dzi­wie, byłbyś pełen wątpliwości 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 marca 2019, 22:27

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]