danioł, teksty z października 2009 roku

29 tekstów z paździer­ni­ka 2009 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

niep­rzes­trze­ganie za­sad to dziecięca za­bawa, na­tomiast świado­me ich łama­nie, sta­nowi często is­totę progresji 

myśl
zebrała 23 fiszki • 31 października 2009, 14:12

naj­lep­szą ob­roną jest atak, najwłaściw­szą śmier­cią życie 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 października 2009, 11:42

mam ciało, do użyt­ku codzien­ne­go i duszy, na spec­jalne okazje 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 października 2009, 10:36

roz­marzyłem się o nas trochę za moc­no
tak, iż za­pom­niałem, że to tyl­ko ja 

myśl
zebrała 33 fiszki • 28 października 2009, 09:26

wszedł bóg i krzyknął:
"wszys­cy na ziemię! to napad!"

jed­ni od­da­li por­tfe­le, biżute­rię i zos­ta­li nadzy
in­ni uwie­rzy­li i od­da­li życie
a ten który wyjął broń
zos­tał ukrzyżowany 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 października 2009, 10:08

wyszła po mle­ko, wróciła z dzieckiem 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 października 2009, 09:20

chaos to pier­wotny porządek, które­go nieład po­wodu­je myśl 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 października 2009, 11:06

ludzie którzy pos­trze­gają śmierć ja­ko zło, nie są świado­mi życia 

myśl
zebrała 25 fiszek • 24 października 2009, 12:06

są tyl­ko czte­ry stro­ny świata, a ty­le par waszych oczu 

myśl
zebrała 19 fiszek • 23 października 2009, 10:28

bóg nie jest czymś po­nad wszys­tkim, gdy­by tak było mu­siałby być niczym 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 października 2009, 10:56

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]