danioł, teksty z października 2014 roku

7 tekstów z paździer­ni­ka 2014 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

pa­piero­sy są złe, bo się kończą 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 października 2014, 02:06

mówisz że się boisz

że ucieknę
gdy sta­niesz do mnie tyłem
by spoj­rzeć
w jej naszą twarz
by w nas

ni­by zasłonić słońce


a w cieniu
czeka
psia su­ka księżyc

czy wstać
siedzieć
wy

grzać za­gasić ćmą
dy­gotu blask

świetlówki 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 października 2014, 00:01

naj­większym błędem byłoby nie po­pełnić żadnego 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 października 2014, 01:21

mam dłonie

ja­kieś ta­kie jak ty
trzydziestokilkuletnie
spracowane
zwy­doty­kane przez sutki
przez uda
pizdy

przecze­sane si­wymi włosa­mi sta­rych kobiet
zdewaluowane
zmienione

a jednak
pot­ra­fię jeszcze
le­pić bab­ki dla dzieci
korzys­tać z tle­nu w powietrzu
nie od­czu­wać grawitacji

i jeszcze cierpną
na brak ciebie

że można o czymś ta­kim zapomnieć
i ułożyć so­bie życie

prze­cież świat
jest wys­tar­czająco kruchy
by wszys­tko złamać
a tyl­ko siebie
zapomnieć 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 października 2014, 23:43

list do JM 15.10.2014

x+2=4
jed­no równa­nie z jedną niewiadomą ma jed­no roz­wiąza­nie. Można je roz­wiązać ma­tema­tycznie czy­li x=4-2 czy­li x=2. Lub me­todą prób i błędów pod­sta­wiając za x ko­lej­ne liczby i w końcu trafimy.

x+2*y=7
jed­no równa­nie z [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 15 października 2014, 19:23

nie zaglądaj światu pod sukienkę

pozwól
niech ją zdejmie

i na­bieram się głupi
wciąż
na tę samą niekończącą się
pępo­winową wojnę

choć już prze­cież od daw­na
suchy między nami
las

a krzyż czeka
co go na wzgórzu mo­ria miast sto­su pielęgnujesz
czy ten co się zaśmieje przeżyje

twoją przed nim ślepochorą
dzieciobójczą
lęku próbę 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 października 2014, 13:56

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 2 października 2014, 13:24

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]