danioł, teksty z października 2018 roku

27 tekstów z paździer­ni­ka 2018 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

gdybym cię kochał

nie mu­siałbym pi­sać tu o tym
by się upewnić
i zdjęć nie ro­bił co jem
by się że smak ma przekonać
na ma­pie pokazywać
że do piw­ni­cy po ziemniaki
przed śmier­cią której brak
sam siebie
już nie pokażę 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 października 2018, 22:18

je­dyną stałością jest zmiana, pew­nością zwątpienie 

myśl • 30 października 2018, 08:07

żyjąc w bo­gu na­wet grzech jest miłością 

myśl • 29 października 2018, 21:23

zmiana sa­mego siebi nie jest możli­wa bez sa­moak­ceptac­ji, bo wte­dy przes­ta­je już być konieczna 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 października 2018, 21:14

co z te­go, że po­dej­mu­jesz wybór jeżeli nie ty sta­nowisz o je­go słuszności 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 października 2018, 21:55

to cze­go niena­widzisz w in­nych jest tym cze­go boisz się po­kochać w sobie 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 października 2018, 09:15

je­dynie to kim cię wycho­wano nie poz­wa­la ci być tym kim jesteś 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 października 2018, 22:07

sko­ro bóg jest w trzech oso­bach niewątpli­wie i nas to czeka 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 października 2018, 21:03

jeśli nie poz­wo­lisz so­bie um­rzeć z po­wodu tra­wiącej cię chro­nicznej cho­roby, do końca życia po­zos­ta­niesz martwy 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 października 2018, 21:01

życie jest na­pięciem, które rozłado­wać może je­dynie śmierć 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 października 2018, 21:34

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]