danioł, teksty z października 2018 roku

27 tekstów z paździer­ni­ka 2018 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

gdybym cię kochał

nie mu­siałbym pi­sać tu o tym
by się upewnić
i zdjęć nie ro­bił co jem
by się że smak ma przekonać
na ma­pie pokazywać
że do piw­ni­cy po ziemniaki
przed śmier­cią której brak
sam siebie
już nie pokażę 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 października 2018, 21:18

je­dyną stałością jest zmiana, pew­nością zwątpienie 

myśl • 30 października 2018, 07:07

żyjąc w bo­gu na­wet grzech jest miłością 

myśl • 29 października 2018, 20:23

zmiana sa­mego siebi nie jest możli­wa bez sa­moak­ceptac­ji, bo wte­dy przes­ta­je już być konieczna 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 października 2018, 20:14

co z te­go, że po­dej­mu­jesz wybór jeżeli nie ty sta­nowisz o je­go słuszności 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 października 2018, 19:55

to cze­go niena­widzisz w in­nych jest tym cze­go boisz się po­kochać w sobie 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 października 2018, 07:15

je­dynie to kim cię wycho­wano nie poz­wa­la ci być tym kim jesteś 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 października 2018, 20:07

sko­ro bóg jest w trzech oso­bach niewątpli­wie i nas to czeka 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 października 2018, 19:03

jeśli nie poz­wo­lisz so­bie um­rzeć z po­wodu tra­wiącej cię chro­nicznej cho­roby, do końca życia po­zos­ta­niesz martwy 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 października 2018, 19:01

życie jest na­pięciem, które rozłado­wać może je­dynie śmierć 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 października 2018, 19:34

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]