danioł, teksty z sierpnia 2016 roku

18 tekstów z sier­pnia 2016 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

świado­mość krop­li czy­ni cię oceanem 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 sierpnia 2016, 20:43

zły nie jest ten które­mu przy­nosi ono przy­jem­ność, lecz ten który jest wo­bec niego obojętny 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 sierpnia 2016, 19:57

praw­dzi­wa od­po­wiedź nie ma na siebie pytania 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 sierpnia 2016, 22:21

pros­te drze­wo szyb­ciej sta­je się deską 

myśl dnia z 29 sierpnia 2016 roku
zebrała 13 fiszek • 26 sierpnia 2016, 22:20

"le­piej być su­kin­sy­nem niż sierotą po suce"

zasłyszane 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 sierpnia 2016, 21:19

a my wciąź po­zos­ta­jemy w sieci 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 sierpnia 2016, 20:24

bóg jest wte­dy gdy je­go is­tnienie nie ma żad­ne­go znaczenia 

myśl dnia z 23 sierpnia 2016 roku
zebrała 11 fiszek • 21 sierpnia 2016, 23:02

a później zaprowadzili mnie do kościoła

pa­miętam to jak dziś
w bocznej nawie

nie dzi­wił mnie wiel­ki bóg
ani to
że za­bił syna
nie bałem się że umrę
i gdzie, czy w ogóle
pójdę po ja­kiejś dziw­nej śmierci

pa­miętam, że poczułem
jak­by ktoś do­tykał mnie po sutku
a wszys­tkość za­dawała od­wie­czne pytanie

gdzie młody byłeś
nim zaistniałeś

co było
przedtem

z cze­go powstałe

gdzie działa się tobość
przedtem 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 sierpnia 2016, 22:44

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 21 sierpnia 2016, 21:48

nieumiera­nie nie ma nic wspólne­go z życiem 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 sierpnia 2016, 21:23

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]