danioł, teksty z sierpnia 2018 roku

9 tekstów z sier­pnia 2018 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

praw­dzi­wy mis­trz zaw­sze po­zos­ta­je uczniem 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 sierpnia 2018, 20:51

życie opo­wiada ci o śmier­ci, która snu­je życie 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 sierpnia 2018, 20:47

życie jest w miej­scu, które­go się boisz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 sierpnia 2018, 20:32

je­dynie wątpli­wość poz­wa­la tknąć pewności 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 sierpnia 2018, 20:25

śmierć jest wte­dy gdy jes­teś prze­kona­ny, że żyjesz 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 sierpnia 2018, 20:20

wszys­cy ma­my wrażenie de­cydo­wania o włas­nym życiu lecz mało kto jest w sa­nie zde­cydo­wać o śmierci 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 sierpnia 2018, 19:49

gdy­bym wszys­tko o czym mówię chciał zaw­rzeć w jed­nym słowie po­wie­działbym śmierć 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 sierpnia 2018, 19:04

brak znacze­nia cze­gokol­wiek, sta­nowi o ważkości wszystkiego 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 sierpnia 2018, 12:36

to ta­kie pros­te i bez­sku­teczne uni­kać grzechu 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 sierpnia 2018, 20:49

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]