danioł, teksty z sierpnia 2018 roku

9 tekstów z sier­pnia 2018 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

praw­dzi­wy mis­trz zaw­sze po­zos­ta­je uczniem 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 sierpnia 2018, 22:51

życie opo­wiada ci o śmier­ci, która snu­je życie 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 sierpnia 2018, 22:47

życie jest w miej­scu, które­go się boisz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 sierpnia 2018, 22:32

je­dynie wątpli­wość poz­wa­la tknąć pewności 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 sierpnia 2018, 22:25

śmierć jest wte­dy gdy jes­teś prze­kona­ny, że żyjesz 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 sierpnia 2018, 22:20

wszys­cy ma­my wrażenie de­cydo­wania o włas­nym życiu lecz mało kto jest w sa­nie zde­cydo­wać o śmierci 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 sierpnia 2018, 21:49

gdy­bym wszys­tko o czym mówię chciał zaw­rzeć w jed­nym słowie po­wie­działbym śmierć 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 sierpnia 2018, 21:04

brak znacze­nia cze­gokol­wiek, sta­nowi o ważkości wszystkiego 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 sierpnia 2018, 14:36

to ta­kie pros­te i bez­sku­teczne uni­kać grzechu 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 sierpnia 2018, 22:49

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]