danioł, teksty ze stycznia 2010 roku

13 tekstów ze stycznia 2010 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

diabeł nig­dy nie prze­konu­je do swoich rac­ji, pod­da­je je­dynie w wątpli­wość bos­kie prawdy 

myśl
zebrała 46 fiszek • 31 stycznia 2010, 10:27

tyl­ko cho­re idee, budzą w nas zdro­wy rozsądek 

myśl
zebrała 30 fiszek • 30 stycznia 2010, 09:41

tyl­ko umierając za życia, można dostąpić bo­ga przed śmiercią 

myśl
zebrała 15 fiszek • 27 stycznia 2010, 12:16

najłat­wiej zna­leźć, kiedy wca­le nie szukasz 

myśl
zebrała 44 fiszki • 26 stycznia 2010, 13:15

żad­na za­sada nie jest os­ta­teczna, żad­na myśl nie jest skończo­na, żad­ne doświad­cze­nie pełne, a wie­dza dos­ta­tecznie prawdziwa 

myśl
zebrała 37 fiszek • 25 stycznia 2010, 19:50

tyl­ko głup­cy są całko­wicie pew­ni włas­nych rac­ji, a tyl­ko mędrcy by­wają traf­ni w swych wątpli­wych spostrzeżeniach 

myśl
zebrała 35 fiszek • 24 stycznia 2010, 09:18

tyl­ko będąc ni­kim dla siebie, można stać się wszys­tkim dla innych 

myśl
zebrała 31 fiszek • 23 stycznia 2010, 09:23

możesz mnie zwy­ciężyć na ty­le, na ile poz­wolę ci się we mnie odnaleźć 

myśl
zebrała 37 fiszek • 22 stycznia 2010, 17:52

śmier­telnych wrogów masz w życiu ty­lu, ilu praw­dzi­wych masz przyjaciół 

myśl
zebrała 25 fiszek • 18 stycznia 2010, 08:44

przeszłość już nie is­tnieje, przyszłość nie is­tnieje jeszcze, a te­raz, to tyl­ko pus­te nieu­chwyt­ne cen­trum, wokół które­go krążą nieis­tniejące już ‘było’ i nieis­tniejące jeszcze ‘będzie’ 

myśl
zebrała 29 fiszek • 17 stycznia 2010, 09:27

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]