danioł, teksty z września 2011 roku

19 tekstów z września 2011 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

wszystko oddziałuje na wszystko

na­wet nic nie jest trwałe
aż chciałoby się dot­knąć tych strupów od wewnątrz
co je mają
co po­noć że są 
i określają

wstań gdy cię potrzebuję
gdy się roz­chy­la rzeczywistość

wet­knąć się choć od­ro­binkę w siebie
pa­lec wcisnąć
cień rzucić

ug­ryźć psa
ostygnąć 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 30 września 2011, 20:50

nic nie jest je­dynie sobą do końca, gdyż jest wszys­tkim już od sa­mego początku 

aforyzm dnia z 31 grudnia 2011 roku
zebrał 77 fiszek • 29 września 2011, 15:47

je­dynym ce­lem myśle­nia jest by­cie narzędziem prak­ty­ki uwal­niania się od owe­go procesu 

aforyzm
zebrał 37 fiszek • 26 września 2011, 22:12

rzu­cając światło odpędzasz ciem­ność, co czy­ni cię wo­bec niej bezradnym

z po­mocą ~Papillondenuit 

aforyzm
zebrał 44 fiszki • 23 września 2011, 10:46

myśle­nie jest próbą uporządko­wania chaosu, który od zaw­sze jest poukładany 

aforyzm
zebrał 62 fiszki • 22 września 2011, 10:44

je­dyną nieuleczalną cho­robą psychiczną jest zdrowie 

aforyzm dnia z 30 grudnia 2013 roku
zebrał 75 fiszek • 21 września 2011, 16:25

być mężczyzną oz­nacza przy­gar­niać własną kobiecość 

aforyzm
zebrał 73 fiszki • 20 września 2011, 19:21

ocze­kując przegrywasz 

myśl
zebrała 34 fiszki • 17 września 2011, 15:06

wątpić na­leży w pew­ność jedynie 

myśl
zebrała 26 fiszek • 15 września 2011, 20:31

je­dynie wal­ka pro­wadzo­na prze­ciw­ko so­bie może być walką o siebie samego 

aforyzm
zebrał 45 fiszek • 13 września 2011, 10:43

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]