danioł, teksty z września 2016 roku

13 tekstów z września 2016 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

uwieść ko­bietę, znaczy przyćmić jej ojca 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 września 2016, 01:50

bywa

że możesz ten świat polubić

usiąść
przy pa­cior­ku różańca
który w twej in­ten­cji od­ma­wia
ta­to je­dyny lecz zaw­sze zastępczy

i że żona przy­jaciół
ak­ceptu­je a córka
kocha i używa słów

boję
paździerzaki
wodorost
flamastry
je­zus chrystus
kopara
płytka
ar­ka nowego

i wtedy
słyszysz ciszę

wiesz


wszys­tko ma ja­kiś dźwięk 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 22 września 2016, 22:42

nie żyjąc te­raz, zaw­sze umierasz 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 września 2016, 22:28

esencją poezji

każdy bałagan tworzo­ny przez dziec­ko jest porządkiem
bo­les­ny hałas muzyką
słowo 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 22 września 2016, 22:10

bo na trzeźwo, by­wa, że ar­tysta ro­bi rzeczy, których później żałuje cały świat 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 września 2016, 22:06

lubię stan

kiedy jeszcze pot­ra­fię skręcić papierosa
odmówić kobiecie
wiedzieć

co mieć za dob­re wy­pada i za złe
nie czuć was winnych

kiedy na pla­cu z córką
z pa­tykiem
w psim pys­ku niczym krzyżem bez ramion
sy­nagodze cerkwi

mecze­kur­wacze­cie
kościele
czy jak zwał
w twym oj­cow­skim łonie

tak tak
bo nie dałeś mi zbyt wiele kotku
więc nie miałczę jak byś chciał
żałośnie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 września 2016, 00:34

o war­tości pieniądza sta­nowi łat­wość z jaką od­da­jesz go tym, którzy pot­rze­bują go bardziej 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 września 2016, 00:22

świat, który był w sta­nie zais­tnieć, przegrał 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 września 2016, 14:56

weź mnie umrzyj co ja

ga­dam za­bij cały
ten świat
na to sa­mo wyjdzie

cóż mogę tu pokazać
ko­mu
tak mam dwie nogi
włosy co je trze­ba ob­ci­nać i ryj
co skuty
re­gular­nie być musi 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 września 2016, 01:25

zdjęty ze krzyża

z ode
łama­nymi skrzydełami
co się zrosły źle
ja­ko śmiertelno
wszechmoc­ne kończy­ny słów
co że ni­by wszys­tko mieć
i móc
mogą

pot­ra­fić raczą
gdy że prze­de tobą kroczą
drogę przez piekło
ku ra­ju
prowadzą 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 września 2016, 01:07

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]