danioł, teksty z września 2018 roku

21 tekstów z września 2018 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

praw­dzi­we życie ja­wi się cierpieniem 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 września 2018, 19:10

he

mam dziś czte­ry pi­wa
w brzęczącym ser­cu lodówki
to mo­ja wiosna

że chy­ba uda mi się z tobą pogadać
a może na­wet po­wiem ci że cię kocham by później
na­pisać wier­sz czy słowo

co wyj­dzie po­za mózg
kar­tkę domu
zeszyt

okładkę mo­jej duszy
pod­próg śmierci 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 września 2018, 18:42

gdy

wspo­minam jak w młodości słuchałem nirwany
żona mówi że ją wyznawałem
i fak­tycznie
to była religia
której bo­giem oj­cem była śmierć
je­zusem kurt
piep­rzoną matką boską
courtney

a muzyka
duchem świętym
amen 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 września 2018, 18:12

by­cie wiąże się z nieby­ciem tym kim się nie jest, nies­te­ty zwyk­li jes­teśmy być tym, czym nas niema 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 września 2018, 06:04

każda śmierć war­ta jest je­dynie swe­go umierania 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 września 2018, 19:33

możesz być kim zechcesz, uważaj jed­nak byś cza­sem nie był sobą, bo jeszcze okaże się, że jes­teś nikim 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 września 2018, 09:37

po­kora to umiejętność rozróżnienia w so­bie stanów prze­budze­nia i śnienia o przebudzeniu 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 września 2018, 08:28

im więcej poświęcisz by osiągnąć cel, tym większą pus­tkę od­czu­jesz gdy już go osiągniesz

 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 września 2018, 07:27

bóg jest w to­bie, sza­tan bywa 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 września 2018, 10:10

żyjesz na ty­le na ile jes­teś w sta­nie umrzeć 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 września 2018, 19:13

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]