danioł, teksty z września 2018 roku

21 tekstów z września 2018 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

praw­dzi­we życie ja­wi się cierpieniem 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 września 2018, 21:10

he

mam dziś czte­ry pi­wa
w brzęczącym ser­cu lodówki
to mo­ja wiosna

że chy­ba uda mi się z tobą pogadać
a może na­wet po­wiem ci że cię kocham by później
na­pisać wier­sz czy słowo

co wyj­dzie po­za mózg
kar­tkę domu
zeszyt

okładkę mo­jej duszy
pod­próg śmierci 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 września 2018, 20:42

gdy

wspo­minam jak w młodości słuchałem nirwany
żona mówi że ją wyznawałem
i fak­tycznie
to była religia
której bo­giem oj­cem była śmierć
je­zusem kurt
piep­rzoną matką boską
courtney

a muzyka
duchem świętym
amen 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 września 2018, 20:12

by­cie wiąże się z nieby­ciem tym kim się nie jest, nies­te­ty zwyk­li jes­teśmy być tym, czym nas niema 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 września 2018, 08:04

każda śmierć war­ta jest je­dynie swe­go umierania 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 września 2018, 21:33

możesz być kim zechcesz, uważaj jed­nak byś cza­sem nie był sobą, bo jeszcze okaże się, że jes­teś nikim 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 września 2018, 11:37

po­kora to umiejętność rozróżnienia w so­bie stanów prze­budze­nia i śnienia o przebudzeniu 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 września 2018, 10:28

im więcej poświęcisz by osiągnąć cel, tym większą pus­tkę od­czu­jesz gdy już go osiągniesz

 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 września 2018, 09:27

bóg jest w to­bie, sza­tan bywa 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 września 2018, 12:10

żyjesz na ty­le na ile jes­teś w sta­nie umrzeć 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 września 2018, 21:13

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]