danioł, aforyzmy

85 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest da­nioł.

człowiek bez­sku­tecznie na zewnątrz poszu­ku­je te­go cze­go nie jest w sta­nie od­na­leźć na­wet w sobie 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 9 czerwca 2017, 16:35

je­dynym zwy­cięstwem w wal­ce z sobą sa­mym jest rozejm 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 czerwca 2017, 23:16

i przeg­ra­na ja­wi się zwy­cięstwem, gdy ob­sta­wiasz porażkę 

aforyzm dnia z 1 maja 2016 roku
zebrał 13 fiszek • 25 kwietnia 2016, 21:36

trud­ność pos­trzeżenia bo­ga sta­nowi o je­go bliskości 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 16 kwietnia 2016, 01:09

zbliżając się do bo­ga do­tykasz diabła 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 13 lutego 2016, 22:15

bóg jest w każdym z nas, lecz mało kto poz­wa­la so­bie być w bogu 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 28 listopada 2015, 15:47

różni­ca między bar­dzo dużo, a wszys­tko jest jak między nic, a cokolwiek 

aforyzm dnia z 14 października 2015 roku
zebrał 34 fiszki • 13 października 2015, 22:38

ser­ce bi­je, byś słuchał 

aforyzm dnia z 3 stycznia 2013 roku
zebrał 118 fiszek • 27 kwietnia 2012, 21:29

w in­nych ra­zi cię two­je włas­ne światło, je­dynie tobą pot­ra­fi rzu­cić cień 

aforyzm
zebrał 89 fiszek • 8 marca 2012, 22:24

możli­wość wszys­tkiego wyk­lucza własną ewentualność 

aforyzm
zebrał 99 fiszek • 30 grudnia 2011, 14:10

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]