danioł, aforyzmy

85 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest da­nioł.

człowiek bez­sku­tecznie na zewnątrz poszu­ku­je te­go cze­go nie jest w sta­nie od­na­leźć na­wet w sobie 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 9 czerwca 2017, 14:35

je­dynym zwy­cięstwem w wal­ce z sobą sa­mym jest rozejm 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 czerwca 2017, 21:16

i przeg­ra­na ja­wi się zwy­cięstwem, gdy ob­sta­wiasz porażkę 

aforyzm dnia z 1 maja 2016 roku
zebrał 13 fiszek • 25 kwietnia 2016, 19:36

trud­ność pos­trzeżenia bo­ga sta­nowi o je­go bliskości 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 15 kwietnia 2016, 23:09

zbliżając się do bo­ga do­tykasz diabła 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 13 lutego 2016, 21:15

bóg jest w każdym z nas, lecz mało kto poz­wa­la so­bie być w bogu 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 28 listopada 2015, 14:47

różni­ca między bar­dzo dużo, a wszys­tko jest jak między nic, a cokolwiek 

aforyzm dnia z 14 października 2015 roku
zebrał 34 fiszki • 13 października 2015, 20:38

ser­ce bi­je, byś słuchał 

aforyzm dnia z 3 stycznia 2013 roku
zebrał 118 fiszek • 27 kwietnia 2012, 19:29

w in­nych ra­zi cię two­je włas­ne światło, je­dynie tobą pot­ra­fi rzu­cić cień 

aforyzm
zebrał 89 fiszek • 8 marca 2012, 21:24

możli­wość wszys­tkiego wyk­lucza własną ewentualność 

aforyzm
zebrał 99 fiszek • 30 grudnia 2011, 13:10

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]