danioł, myśli, strona 2

553 teksty (myśli) – auto­rem jest da­nioł.

wol­ność słowa ja­wi się tym, że mil­cząc jes­teś słyszany 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 maja 2019, 20:41

to, że się w so­bie nie kocha­my jest tyl­ko kwes­tią cza­su, więc zas­tanów się czy on istnieje 

myśl • 9 maja 2019, 21:01

praw­da, która sta­je się oczy­wis­ta nie różni się od kłamstwa 

myśl • 8 maja 2019, 21:30

tak jak sta­rość młodość, praw­da za­wiera w so­bie kłamstwo 

myśl • 7 maja 2019, 21:23

nieważne, że słowa za­wodzą, is­totne dokąd 

myśl • 6 maja 2019, 21:32

gdy­by to kim dziś jes­tem za­leżało od te­go za co wczo­raj byłem wdzięczny pew­nie w ogóle bym się nie obudził 

myśl • 4 maja 2019, 23:56

nie przej­muj się, bóg wy­bacza na­wet diabłu 

myśl • 3 maja 2019, 22:41

miłość jest tym o co boisz się mnie zapytać 

myśl • 3 maja 2019, 22:36

każda śmierć z której się budzę jest tu 

myśl • 3 maja 2019, 22:32

praw­da nie kry­je się w tym co pot­ra­fisz do­wieść, a tam gdzie już nicze­mu nie jes­teś w sta­nie zaprzeczyć 

myśl • 3 maja 2019, 22:06

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]