danioł, myśli, strona 3

553 teksty (myśli) – auto­rem jest da­nioł.

wszys­tkiemu co piszę, mówię i myślę naj­bliżej jest kłamstwu 

myśl • 3 maja 2019, 22:01

nie zmienisz świata nie zmieniając siebie, nie zmienisz siebie, siebie nie znając, nie poz­nasz siebie, nie ak­ceptując te­go kim jesteś 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 maja 2019, 21:48

umieram bo żyję 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 maja 2019, 21:44

lu­bię bo­ga bo mam co jeść 

myśl • 1 maja 2019, 21:32

nie przeczy­tasz pis­ma święte­go bo ten pro­ces nie miał początku 

myśl • 30 kwietnia 2019, 21:38

miłość jest przebaczaniem 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 kwietnia 2019, 21:36

miłość to teraz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 kwietnia 2019, 21:47

ja­kiego­kol­wiek kierun­ku byś nie ob­rał, tam właśnie pro­wadzi two­ja droga 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 kwietnia 2019, 20:20

pełnia rodzi się w pus­tce, wszys­tkość mieści w niczym, życie w śmierci 

myśl • 26 kwietnia 2019, 20:01

cza­sem chciałbym uświado­mić ci jakąś prawdę, tak jak­bym uwie­rzył, że jest ich kilka 

myśl • 23 kwietnia 2019, 21:53

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]