danioł, myśli, strona 4

553 teksty (myśli) – auto­rem jest da­nioł.

wie­dza pro­wadzi cię w miej­sce, z które­go będziesz mu­siał zawrócić 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 kwietnia 2019, 22:12

to co chcesz uk­ryć naj­wy­raźniej wi­dać w tym co sta­rasz się pokazać 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 kwietnia 2019, 21:58

je­zus umarł tyl­ko po to byś zmartwychwstał 

myśl • 22 kwietnia 2019, 21:27

będąc kimś nie jes­teś sobą 

myśl • 22 kwietnia 2019, 20:46

mogę dać ci je­dynie to, cze­go nie jes­teś w sta­nie przyjąć 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 kwietnia 2019, 21:21

je­zus zmar­twychwstał tyl­ko po to byś umarł 

myśl • 21 kwietnia 2019, 20:59

chcąc od­na­leźć bo­ga za­pom­nij, że go zgubiłeś 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 kwietnia 2019, 21:21

gdy śmierć ja­wi ci się życiem um­rzyj, gdy życie śmiercią 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 kwietnia 2019, 22:08

aby po­zos­tać sobą mu­sisz wciąż się zmieniać 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 kwietnia 2019, 21:37

miłość to świato, sku­pione na obiek­cie rrznie la­serem niena­wiści, praw­dzi­we wy­pełnia przestrzeń 

myśl • 19 kwietnia 2019, 21:07

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]