danioł, myśli, strona 5

553 teksty (myśli) – auto­rem jest da­nioł.

wiara od­mienia pustkę 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 kwietnia 2019, 21:03

jeżeli chcesz w coś uwie­rzyć mu­sisz zwątpić we wszystko


(tak na­dal dualis­tycznie, że wybaczcie) 

myśl • 18 kwietnia 2019, 22:52

wiara ma w so­bie dużo więcej zwątpienia niż pewności 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 kwietnia 2019, 22:07

jeżeli chcesz zwy­ciężyć ko­goś kto zwy­cięża przeg­raną, nie sta­waj do walki 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 kwietnia 2019, 22:27

niena­wiść jest bra­kiem miłości 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 kwietnia 2019, 22:18

słowa tyl­ko mil­cząc mówią prawdę, czy­ny je­dynie pow­tarza­ne kłamią 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 kwietnia 2019, 21:30

praw­dzie nie można zaprzeczyć 

myśl • 10 kwietnia 2019, 20:44

doj­rzały owoc w swej is­to­cie zaw­sze po­zos­ta­je je­dynie nasieniem 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 kwietnia 2019, 20:42

wszys­tko co po­myślisz nie war­te jest uwagi 

myśl • 9 kwietnia 2019, 21:03

is­totą owo­cu jest sta­nowienie nasienia 

myśl • 9 kwietnia 2019, 20:45

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]