danioł, opowiadania

5 tekstów (opo­wiada­nia) – auto­rem jest da­nioł.

19/20 kwietnia 2012

Wyszliśmy z kościoła, a w za­sadzie wyszli wszys­cy oprócz mnie i oj­ca. W ogóle tam nie weszliśmy. Ja, bo nie lu­bię kościołów. On, nie wiem, może nie lu­bi ślubów swych synów. A [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 kwietnia 2012, 20:28

15/16 kwietnia 2012

Je­zusy na krzyżu na ja­kiejś nad­mor­skiej przys­ta­ni. Sta­rej, zatęchłej, niszczejącej. No i zło, uk­ry­te tam w zdechłych ma­gazy­nach, pat­rzące na mnie swoimi ok­na­mi. Mie­szkałem w ja­kiejś małej, brud­nej ka­waler­ce. Spałem z psem. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 24 kwietnia 2012, 20:34

18/19 lipca 11

Jadę bu­sem po ja­kimś górskim szla­ku, nie ma as­faltu, to pol­na dro­ga pro­wadząca bez­pośred­nio pod górę, do szczy­tu, nie widzę co jest za nią. Dro­ga ro­bi się bar­dzo stro­ma, tak, że samochód [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 4 sierpnia 2011, 00:36

15/16 lipca 11

Znaj­duję się na ryn­ku mo­jego rodzin­ne­go mias­teczka, w sa­mym środ­ku par­ku, dokład­nie w cen­tral­nym je­go pun­kcie. Na miej­scu słupa ogłosze­niowe­go na piedes­ta­le stoi duże, gru­be drze­wo. Gdy wchodzę na cokół i staje [...] — czytaj całość

opowiadanie • 1 sierpnia 2011, 23:56

13/14 lipca 11

Jes­tem na traw­ni­ku za blo­kiem moich rodziców. Na bal­kon wychodzi mo­ja ma­ma i coś do mnie krzyczy. Nie bar­dzo mogę to usłyszeć, lecz orien­tuję się, że chodzi jej o pra­nie, które wiatr [...] — czytaj całość

opowiadanie dnia z 29 stycznia 2013 roku
zebrało 11 fiszek • 23 lipca 2011, 11:59

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]