danioł, poezja

81 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest da­nioł.

panie nie umiem się modlić

ale mogę ci napisać
panie
nie umiem w ciebie wątpić
a bluźnić

tam gdzie mnie ciągałeś
po tych he­rez­jach
gdzie so­bie krzyżem
być kazałeś

pa­nie i jeść gwoździe
i rzygać
sędzią bożym co we mnie
in­nym grzech wytykać
panie

już mi nic nie zostało
ty­le co śmier­ci się złapać
choć wiem
że to two­ja stopa

mną w świecie postaje 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 marca 2019, 20:30

córka usypia żonę

chodzę
z kon­ta w kont
akt
takt
tak elektryczny
poraża

pożera że całe to zewnętrzne
i już nie jestem
sobą
czy­li udawaniem
a ka 
pustką
pit mnie pochłania

na gdzieś kar­tki krawędź
odnotowany
na
później co nie ma
od
by­tu tła 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 lutego 2019, 20:00

gdy krzyczę

gdy krzyczę to jest cisza 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 lutego 2019, 20:11

lid

śmierć którą napiszę
nie ma znaczenia
bo ona
nie jest na krzyżu

jest gdzieś pomiędzy
twoim marze­niem o miłości
a moim
w to­bie zadośćuczynieniem

i te­raz gdy już pra­wie to wiem
gdy już wie­dza nie ma żad­ne­go znaczenia
to mógłbym się wdra­pać
swoimi w Je­zusa ciele dziura­mi
na ten krzyż

i ci odpuścić
to nasze spot­ka­nie na kształt żartu
o świata istnieniu 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 lutego 2019, 19:27

wcale nie chce mi się kochać

uważam że miłość jest gdzie indziej
pić mi się
palić
kawę
pracować
być

inżynier
ojciec
mąż
muzyk
poeta
zdrajca
artysta
przyjaciel
erudyta
żul

w ogóle nie lubię
mieć ja­kieś znaczenie

się tu nie­chcący przeciskam
dokąd ku
gdzie nie wiem

nie pytam
światu zmieniam pieluchę 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 stycznia 2019, 20:26

pojednanie

os­tatni raz u spo­wie­dzi świętej
byłem dwa la­ta temu
os­tatni raz

ot­rzy­małem roz­grzesze­nie lat
te­mu dwadzieścia

naj­większym grzechem podług sługów twoich
że sy­piam z żoną
bez ślu­bu kościelnego 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2019, 20:53

tak

mam w końcu te czterdzieści
żonę
córkę jes­tem
inżynierem za­rabiam
4 z małym groszem na rękę mie­szka­nie
na kre­dyt do śmierci
śmierć
z kre­dytem na zawsze

matkę
za­pat­rzoną w bo­ga i oj­ca w matkę
zaopatrzonego

psa co gry­zie w no­cy gdy śpisz smacznie
gol­fa 20 let­niego i kiję
let­nią 10 cio

przy­jaciół ze dwóch
dwóch i pół może

choroby
ból kości krzyżowej
dwu­biegu­nową
alkoholizm

i miłość przenajświętszą
do naj­bar­dziej ciebie
co mnie
nienawidzisz

co się nie znalazłem
do cna
z bólu uśmiechu 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 5 stycznia 2019, 21:55

mam oko w głowie

mo­je współrzędne się kończą
i patrzę
już nie ma miej­sca w którym bym nie był
choć nie od­ry­wam wzro­ku od tego
że nig­dy w za­sadzie się nie poruszyłem

pa­miętam piosen­ki i komunikaty
z ra­dia rodziców
i jak od­ry­wał się bal­kon we śnie i uderzał
bym spadł

bym się uwolnił
unienaocznił
odpępowił
zmarł

teraz
jes­tem kimś mniej­szym więcej
niż chłopcem
tęskniącym
za matką dzieckiem

kimś kto z rozkoszą
z a j e b a ł siebie 

wiersz • 5 stycznia 2019, 20:55

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 12 grudnia 2018, 20:56

wiesz

nie zwykłem używać znaków
in­terpun­kcyj­nych
więc nie 
czy py­tam, oświad­czam czy

światło ma ko­lor śmier­ci
miłość ciem­ności
my
gdzieś po­za tym wszys­tkim

chodzi­my po łąkach
nad, po rze­kach które is­tnieją
tyl­ko w snach

ma miej­sce
miłość 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 grudnia 2018, 20:54

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]