danioł, poezja

84 teksty (poez­ja) – auto­rem jest da­nioł.

matka czyta dziecku bajkę

oj­ciec chla
ich aj­fo­ny parzą się na półce przy wyjściu pies
śpi niby

ona
ma ok­res on 
kre­su dochodzi os­tatniego piwa
w lodówce

i już nie wyjdzie
bo i po co

zdechły
na krzyżu nie umrze 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 maja 2019, 21:15

nasza miłość

jest taka
że od­dałbym cię za piwo
mo­ja mar­twa stra­tegia
poszu­kiwa­nia boga

i tak ja­koś to już trwa
i na­wet ma­my dziecko
kocha­nie jest zmy­waniem naczyń
huśta­niem potomstwa
psa sra­niem
w parku

i wiem
czuję że nie wierzysz
mi
czy w niego też 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 kwietnia 2019, 21:17

to że nie piszę

nie oz­nacza że nie umiem to nie 
też oz­nacza aby nie chcę ja 

mam
sty­ropian do zjedzenia
w pu­dełku z mięsa i surówki
za 20 złoty obiad
miłość ciepło odpowiedzialność
i pracę

zdradę
seks światłowodowy
do­palacze zamiast
prawdy

i tak so­bie stąpam po tym lodzie
ni­by który się prze­cież nie rozpęknie
nigdy
bo dziś nie nastąpi kotku
gdy praw­dy
nie okłamiesz 

wiersz • 30 marca 2019, 22:27

panie nie umiem się modlić

ale mogę ci napisać
panie
nie umiem w ciebie wątpić
a bluźnić

tam gdzie mnie ciągałeś
po tych he­rez­jach
gdzie so­bie krzyżem
być kazałeś

pa­nie i jeść gwoździe
i rzygać
sędzią bożym co we mnie
in­nym grzech wytykać
panie

już mi nic nie zostało
ty­le co śmier­ci się złapać
choć wiem
że to two­ja stopa

mną w świecie postaje 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 marca 2019, 21:30

córka usypia żonę

chodzę
z kon­ta w kont
akt
takt
tak elektryczny
poraża

pożera że całe to zewnętrzne
i już nie jestem
sobą
czy­li udawaniem
a ka 
pustką
pit mnie pochłania

na gdzieś kar­tki krawędź
odnotowany
na
później co nie ma
od
by­tu tła 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 lutego 2019, 21:00

gdy krzyczę

gdy krzyczę to jest cisza 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 lutego 2019, 21:11

lid

śmierć którą napiszę
nie ma znaczenia
bo ona
nie jest na krzyżu

jest gdzieś pomiędzy
twoim marze­niem o miłości
a moim
w to­bie zadośćuczynieniem

i te­raz gdy już pra­wie to wiem
gdy już wie­dza nie ma żad­ne­go znaczenia
to mógłbym się wdra­pać
swoimi w Je­zusa ciele dziura­mi
na ten krzyż

i ci odpuścić
to nasze spot­ka­nie na kształt żartu
o świata istnieniu 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 lutego 2019, 20:27

wcale nie chce mi się kochać

uważam że miłość jest gdzie indziej
pić mi się
palić
kawę
pracować
być

inżynier
ojciec
mąż
muzyk
poeta
zdrajca
artysta
przyjaciel
erudyta
żul

w ogóle nie lubię
mieć ja­kieś znaczenie

się tu nie­chcący przeciskam
dokąd ku
gdzie nie wiem

nie pytam
światu zmieniam pieluchę 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 stycznia 2019, 21:26

pojednanie

os­tatni raz u spo­wie­dzi świętej
byłem dwa la­ta temu
os­tatni raz

ot­rzy­małem roz­grzesze­nie lat
te­mu dwadzieścia

naj­większym grzechem podług sługów twoich
że sy­piam z żoną
bez ślu­bu kościelnego 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2019, 21:53

tak

mam w końcu te czterdzieści
żonę
córkę jes­tem
inżynierem za­rabiam
4 z małym groszem na rękę mie­szka­nie
na kre­dyt do śmierci
śmierć
z kre­dytem na zawsze

matkę
za­pat­rzoną w bo­ga i oj­ca w matkę
zaopatrzonego

psa co gry­zie w no­cy gdy śpisz smacznie
gol­fa 20 let­niego i kiję
let­nią 10 cio

przy­jaciół ze dwóch
dwóch i pół może

choroby
ból kości krzyżowej
dwu­biegu­nową
alkoholizm

i miłość przenajświętszą
do naj­bar­dziej ciebie
co mnie
nienawidzisz

co się nie znalazłem
do cna
z bólu uśmiechu 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 5 stycznia 2019, 22:55

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]