danioł, strona 2

660 tekstów – auto­rem jest da­nioł.

panie nie umiem się modlić

ale mogę ci napisać
panie
nie umiem w ciebie wątpić
a bluźnić

tam gdzie mnie ciągałeś
po tych he­rez­jach
gdzie so­bie krzyżem
być kazałeś

pa­nie i jeść gwoździe
i rzygać
sędzią bożym co we mnie
in­nym grzech wytykać
panie

już mi nic nie zostało
ty­le co śmier­ci się złapać
choć wiem
że to two­ja stopa

mną w świecie postaje 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 marca 2019, 20:30

to co jes­teś w sta­nie zro­zumieć, jest częścią te­go co nie ma żad­ne­go znaczenia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 marca 2019, 20:16

pra­ca nad sobą nie po­lega na sta­waniu się lep­szym, a raczej poz­wo­leniu so­bie na by­cie złym 

myśl • 7 marca 2019, 19:15

żad­na pra­ca, prócz tej nad sobą, nie hańbi 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 marca 2019, 18:56

mądrość nie lu­bi młodości, bo ta nie ak­ceptu­je śmierci 

myśl • 7 marca 2019, 18:28

trwałość opiera się na zmianie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 marca 2019, 20:38

świat, który bu­dujesz jest tobą, które­go niszczysz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 marca 2019, 20:16

naj­niebez­pie­czniej­szym zag­rożeniem, przed którym po­winieneś chro­nić włas­ne dziec­ko, jes­teś ty sam 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 marca 2019, 18:09

z życiem jest jak z pi­saniem, każdy zna li­tery i słowa, ale mało kto jest poetą 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 marca 2019, 20:45

cza­sem czuję, że mam w d u p i e całe g ó w n o te­go świata 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 marca 2019, 20:19

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]