danioł, strona 3

660 tekstów – auto­rem jest da­nioł.

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 1 marca 2019, 20:18

córka usypia żonę

chodzę
z kon­ta w kont
akt
takt
tak elektryczny
poraża

pożera że całe to zewnętrzne
i już nie jestem
sobą
czy­li udawaniem
a ka 
pustką
pit mnie pochłania

na gdzieś kar­tki krawędź
odnotowany
na
później co nie ma
od
by­tu tła 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 lutego 2019, 20:00

al­bo biorę 500+, al­bo narze­kam na pis 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 lutego 2019, 20:19

to cze­go nie możesz ku­pić jest za darmo 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 lutego 2019, 20:07

wszys­tko cze­go po­winieneś się spodziewać jest tam gdzie upychasz to cze­go nie chciałbyś doświadczyć 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 lutego 2019, 21:10

je­dynie to co się zmienia po­zos­ta­je ta­kie samo 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 lutego 2019, 20:47

właśnie to cze­go uni­kasz jest twoim przeznaczeniem 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 lutego 2019, 19:42

gdy krzyczę

gdy krzyczę to jest cisza 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 lutego 2019, 20:11

wszys­tko co ro­bisz od­da­la cię od te­go kim jesteś 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 lutego 2019, 20:05

to, że ro­zumiem i ak­ceptu­je głupotę nie oz­nacza, że ją popieram 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 lutego 2019, 20:14

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]