danioł, strona 4

660 tekstów – auto­rem jest da­nioł.

gdy­bym znał prawdę nie mu­siałbym jej pisać 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 lutego 2019, 20:05

tam dokąd uciekasz mie­szka śmierć 

myśl • 9 lutego 2019, 21:25

tam gdzie widzisz bo­ga, na pew­no go nie ma 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 lutego 2019, 20:49

dla praw­dzi­wie miłujące­go poświęce­nie się jest oddechem 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 lutego 2019, 18:36

ciało i dusza nie muszą być piękne, a zdrowe 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 lutego 2019, 18:33

pew­ność włas­nych rac­ji sta­nowi is­totę błędów w których tkwisz 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 lutego 2019, 18:14

lid

śmierć którą napiszę
nie ma znaczenia
bo ona
nie jest na krzyżu

jest gdzieś pomiędzy
twoim marze­niem o miłości
a moim
w to­bie zadośćuczynieniem

i te­raz gdy już pra­wie to wiem
gdy już wie­dza nie ma żad­ne­go znaczenia
to mógłbym się wdra­pać
swoimi w Je­zusa ciele dziura­mi
na ten krzyż

i ci odpuścić
to nasze spot­ka­nie na kształt żartu
o świata istnieniu 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 lutego 2019, 19:27

po co ci siła sko­ro nic nie sta­wia oporu 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 lutego 2019, 21:18

pew­ność jest ob­ja­wem błędu 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 lutego 2019, 20:51

poszu­kując siebie nie py­taj kim, a ja­ki jesteś 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 lutego 2019, 19:00

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]