danioł, strona 66

660 tekstów – auto­rem jest da­nioł.

my - to tak jak­by wyjąć broń, wy­celo­wać i nie wystrzelić 

myśl
zebrała 16 fiszek • 10 października 2009, 08:48

nau­czo­no nas myśleć że wszys­tko wy­nika z cze­goś, lecz tak nap­rawdę to coś wy­nika ze wszystkiego 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 października 2009, 19:35

sztu­ka to seks duszy z materią 

myśl
zebrała 19 fiszek • 8 października 2009, 16:02

miłość to war­ta, przy gro­bie niez­na­nego jeszcze żołnierza 

myśl
zebrała 22 fiszki • 7 października 2009, 08:16

ty­le jest we mnie niem­nie, że chy­ba to ja jes­tem w kimś 

aforyzm dnia z 19 listopada 2011 roku
zebrał 98 fiszek • 6 października 2009, 16:24

w wa­ginal­nej rzeczy­wis­tości tyl­ko kształt chu­ja da­je ci ja­kieś szanse 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 października 2009, 16:07

nieśmier­telność możesz zys­kać wte­dy je­dynie, gdy jes­teś go­towy stra­cić coś więcej niż tyl­ko życie 

myśl
zebrała 30 fiszek • 4 października 2009, 10:51

je­zus był tyl­ko człowiekiem, lecz na­daje­my mu bos­kości by od­wrócić uwagę od fak­tu, że większość z nas to jeszcze zwierzęta 

aforyzm dnia z 27 marca 2016 roku
zebrał 16 fiszek • 3 października 2009, 08:44

tyl­ko ciągła ne­gac­ja sa­mego siebie i świata poz­wa­la świeżo od­dychać na przys­tanku ja­kim jest rzeczywistość 

myśl
zebrała 15 fiszek • 2 października 2009, 09:31

ce­lem człowieka jest poszu­kiwa­ne siebie, za­daniem re­ligii jest nau­cza­nie że zos­tałeś już odnaleziony 

myśl
zebrała 14 fiszek • 1 października 2009, 14:02

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]