danioł, strona 66

732 teksty – auto­rem jest da­nioł.

wol­ność de­cydo­wania zniewa­la odpowiedzialnością 

myśl
zebrała 32 fiszki • 5 lutego 2010, 18:46

diabeł nig­dy nie prze­konu­je do swoich rac­ji, pod­da­je je­dynie w wątpli­wość bos­kie prawdy 

myśl
zebrała 46 fiszek • 31 stycznia 2010, 11:27

tyl­ko cho­re idee, budzą w nas zdro­wy rozsądek 

myśl
zebrała 30 fiszek • 30 stycznia 2010, 10:41

tyl­ko umierając za życia, można dostąpić bo­ga przed śmiercią 

myśl
zebrała 15 fiszek • 27 stycznia 2010, 13:16

najłat­wiej zna­leźć, kiedy wca­le nie szukasz 

myśl
zebrała 44 fiszki • 26 stycznia 2010, 14:15

żad­na za­sada nie jest os­ta­teczna, żad­na myśl nie jest skończo­na, żad­ne doświad­cze­nie pełne, a wie­dza dos­ta­tecznie prawdziwa 

myśl
zebrała 37 fiszek • 25 stycznia 2010, 20:50

tyl­ko głup­cy są całko­wicie pew­ni włas­nych rac­ji, a tyl­ko mędrcy by­wają traf­ni w swych wątpli­wych spostrzeżeniach 

myśl
zebrała 35 fiszek • 24 stycznia 2010, 10:18

tyl­ko będąc ni­kim dla siebie, można stać się wszys­tkim dla innych 

myśl
zebrała 31 fiszek • 23 stycznia 2010, 10:23

możesz mnie zwy­ciężyć na ty­le, na ile poz­wolę ci się we mnie odnaleźć 

myśl
zebrała 37 fiszek • 22 stycznia 2010, 18:52

śmier­telnych wrogów masz w życiu ty­lu, ilu praw­dzi­wych masz przyjaciół 

myśl
zebrała 25 fiszek • 18 stycznia 2010, 09:44

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]