danioł

569 tekstów – auto­rem jest da­nioł.

im większej ilości słów użyjesz, tym mniej powiesz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:19

mądrość wy­nika z głupoty 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:13

wszys­tko się r o z p i e r d a l a o to kim masz wrażenie że jesteś 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 20:28

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • przedwczoraj, 20:27

je­dynie śmierć da­je szan­se zmartwychwstania 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 20:15

egoizm to nie tyl­ko ty, ale two­ja rodzi­na i ojczyzna 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 20:09

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 12 grudnia 2018, 20:56

wiesz

nie zwykłem używać znaków
in­terpun­kcyj­nych
więc nie 
czy py­tam, oświad­czam czy

światło ma ko­lor śmier­ci
miłość ciem­ności
my
gdzieś po­za tym wszys­tkim

chodzi­my po łąkach
nad, po rze­kach które is­tnieją
tyl­ko w snach

ma miej­sce
miłość 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 grudnia 2018, 20:54

w swej oj­czyźnie będziesz naj­wyżej sy­nem cieśli 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 grudnia 2018, 14:49

w od­kry­waniu siebie i in­nych, nap­rawdę nie ważne jest z kim, lecz w ja­ki sposób i o czym mil­czysz bądź ewen­tual­nie rozmawiasz 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 grudnia 2018, 14:15

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

wczoraj, 20:19danioł do­dał no­wy tek­st im większej ilości słów [...]

wczoraj, 20:13danioł do­dał no­wy tek­st mądrość wy­nika z głupo­ty

wczoraj, 19:59danioł sko­men­to­wał tek­st Ładna pu­pa też puszcza [...]

wczoraj, 09:27onejka sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

wczoraj, 08:21IKON sko­men­to­wał tek­st egoizm to nie tyl­ko [...]

przedwczoraj, 21:26yestem sko­men­to­wał tek­st egoizm to nie tyl­ko [...]

przedwczoraj, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

przedwczoraj, 20:28danioł do­dał no­wy tek­st wszystko się r o [...]

przedwczoraj, 20:15danioł do­dał no­wy tek­st jedynie śmierć da­je szan­se [...]