danioł, teksty z lipca 2010 roku

2 teksty z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

tyl­ko to co pot­ra­fi się chwiać us­toi, to sztyw­ne drze­wa łamią się pierwsze 

myśl
zebrała 99 fiszek • 31 lipca 2010, 13:10

posmaki

za­marło to coś
i światło po­niosło ob­raz nietaki
a po­tem zasnęło
i mar­twe ta­kie się wężowidło do mnie jak do dziewicy
czy coś
że ni­by znam roz­wiąza­nie a ja nie

pu­kałem w two­je okno
a ty nic
że ni­by przy cmentarzu
i że ma to ja­kieś znaczenie

a w środ­ku tyl­ko wilgoć
próbu­jesz się rozchylić
i nie sięgasz

nie ogar­niasz
ko­niec jego
mój

to za dużo jak na nasz mały kraj
w którym miłość jest tyl­ko dzielnicą 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 lipca 2010, 01:25

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]