danioł, teksty z lipca 2011 roku

6 tekstów z lip­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

nie gu­bi nas wątpli­wość, lecz jej pewność 

myśl
zebrała 33 fiszki • 30 lipca 2011, 21:43

jes­teś po to, by od­wrócić uwagę od fak­tu, że cię nie ma 

myśl
zebrała 23 fiszki • 28 lipca 2011, 22:12

13/14 lipca 11

Jes­tem na traw­ni­ku za blo­kiem moich rodziców. Na bal­kon wychodzi mo­ja ma­ma i coś do mnie krzyczy. Nie bar­dzo mogę to usłyszeć, lecz orien­tuję się, że chodzi jej o pra­nie, które wiatr [...] — czytaj całość

opowiadanie dnia z 29 stycznia 2013 roku
zebrało 11 fiszek • 23 lipca 2011, 11:59

wszys­tko co pot­ra­fisz naz­wać nie jest te­go warte 

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 lipca 2011, 21:05

wszys­tko cze­go pot­rze­buje­my, to zby­teczność czegokolwiek 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 lipca 2011, 12:20

wszys­tko, cze­go nie dot­kniemy w so­bie, dot­knie nas skądś po­za nami

za mb & cgj 

aforyzm
zebrał 101 fiszek • 16 lipca 2011, 14:49

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]