danioł, teksty z listopada 2009 roku

26 tekstów z lis­to­pada 2009 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

każdy pro­ces twórczy pot­rze­buje choćby od­ro­biny sza­leństwa, a któż jeśli nie bóg, jest naj­większym artystą 

myśl
zebrała 14 fiszek • 29 listopada 2009, 09:02

pros­te praw­dy wy­rażaj słowa­mi, głębsze, pus­tką między nimi 

myśl
zebrała 23 fiszki • 28 listopada 2009, 08:26

umierać za nas są zdol­ni ci je­dynie, którzy miast de­cydo­wać, wska­zywać potrafią 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 listopada 2009, 12:33

prze­sadzasz z tą blis­kością, prze­cież na­wet cząstki ele­men­tarne trzy­mają się zwyk­le od siebie daleko 

myśl
zebrała 20 fiszek • 26 listopada 2009, 12:22

Płyt­kość, małość, słabość, czy młodość nie są wca­le prze­ciwieństwa­mi głębi, wiel­kości, siły czy sta­rości. Raczej za­wierają się w nich, sta­nowiąc ja­koby ich in­tegralną część, bez których te dru­gie wy­dają się niepełne. Bo [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 listopada 2009, 08:45

gdy za­podziejesz mnie w so­bie, czy na no­wo od­najdę, je­dyne, możli­we wyjście z kobiety 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 listopada 2009, 09:21

żeby zro­zumieć zło, mu­sisz je w so­bie od­na­leźć, aby pojąć dob­ro, po­winieneś o nim zapomnieć 

myśl
zebrała 21 fiszek • 23 listopada 2009, 09:29

pew­nych rzeczy nie da się za­pisać, i dla­tego nie można w pros­ty sposób ich odczytać 

myśl
zebrała 21 fiszek • 22 listopada 2009, 09:20

Ma­teria nie is­tnieje. To przes­trzeń wy­pełniona pus­tką po­między drobinami
kurzu ener­gii, która nie ma żad­ne­go za­miaru, a je­dynie uciszyć hałas, który wszczynamy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 listopada 2009, 08:50

później wyjęto mi kobietę
a w za­sadzie
zdjęto ze mnie jej skórę

bib­lijnie z nie żebra
skłóco­no mnie ze światem 

myśl dnia z 8 marca 2013 roku
zebrała 18 fiszek • 20 listopada 2009, 09:10

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]