danioł, teksty z listopada 2015 roku

3 teksty z lis­to­pada 2015 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

bóg jest w każdym z nas, lecz mało kto poz­wa­la so­bie być w bogu 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 28 listopada 2015, 15:47

śle­pa wiara ma się z niewie­dzy, głębo­ka z w wiedzę wątpliwości 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 listopada 2015, 22:16

here

i ja­kos stygnie
każdy dot­knięty mit
gdy pod­noszę koc i za­bijam ciemność
wtu­lam w siebie zło

biorę w us­ta boga
go żuję
a liściem

łapię krop­le deszczu i poję juz mar­twe­go
na krzy­zu sy­na jezusa

sko­ro stworzył wszys­tkość mu­siał
być ku­rew­skim prag­nieniem
czegokolwiek 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 listopada 2015, 21:43

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]