danioł, teksty z listopada 2015 roku

3 teksty z lis­to­pada 2015 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

bóg jest w każdym z nas, lecz mało kto poz­wa­la so­bie być w bogu 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 28 listopada 2015, 14:47

śle­pa wiara ma się z niewie­dzy, głębo­ka z w wiedzę wątpliwości 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 listopada 2015, 21:16

here

i ja­kos stygnie
każdy dot­knięty mit
gdy pod­noszę koc i za­bijam ciemność
wtu­lam w siebie zło

biorę w us­ta boga
go żuję
a liściem

łapię krop­le deszczu i poję juz mar­twe­go
na krzy­zu sy­na jezusa

sko­ro stworzył wszys­tkość mu­siał
być ku­rew­skim prag­nieniem
czegokolwiek 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 listopada 2015, 20:43

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]