danioł, teksty z listopada 2016 roku

14 tekstów z lis­to­pada 2016 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

pragnący władzy siłuje się z tatusiem 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 listopada 2016, 20:45

wie­czność to te­raz, nic więcej 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 listopada 2016, 13:41

ja ci mówię, że cię kocham, a ty chcesz bym ci wsadził 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 listopada 2016, 13:40

chodze­nie po wodzie to bar­dziej niż po linie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 listopada 2016, 10:58

uczu­cie bądź świado­mość włas­nej po­kory prze­jawia tkwiącą w to­bie pychę 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 listopada 2016, 13:56

nie chodzi o to by się nie piepżyć, chodzi o to by się kochać 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 listopada 2016, 12:35

co­kol­wiek zro­bisz odsłaniasz brak boga 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 listopada 2016, 08:43

miłość zry­wa z ciebie skórę 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 listopada 2016, 08:41

nie sta­raj się być dob­rym ka­toli­kiem, bądź chrześcijaninem 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 listopada 2016, 12:08

zło jest nieod­po­wied­nią formą dobra 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 listopada 2016, 11:40

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

przedwczoraj, 20:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 20:01oszi3 sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

przedwczoraj, 15:15Badylek sko­men­to­wał tek­st siebie szu­kaj tam gdzie [...]

przedwczoraj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st prawda jest tam gdzie [...]

19 marca 2019, 08:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

19 marca 2019, 08:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz się od­na­leźć [...]

19 marca 2019, 07:03Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]

18 marca 2019, 23:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]

18 marca 2019, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto [...]