danioł, teksty z listopada 2016 roku

14 tekstów z lis­to­pada 2016 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

pragnący władzy siłuje się z tatusiem 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 listopada 2016, 21:45

wie­czność to te­raz, nic więcej 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 listopada 2016, 14:41

ja ci mówię, że cię kocham, a ty chcesz bym ci wsadził 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 listopada 2016, 14:40

chodze­nie po wodzie to bar­dziej niż po linie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 listopada 2016, 11:58

uczu­cie bądź świado­mość włas­nej po­kory prze­jawia tkwiącą w to­bie pychę 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 listopada 2016, 14:56

nie chodzi o to by się nie piepżyć, chodzi o to by się kochać 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 listopada 2016, 13:35

co­kol­wiek zro­bisz odsłaniasz brak boga 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 listopada 2016, 09:43

miłość zry­wa z ciebie skórę 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 listopada 2016, 09:41

nie sta­raj się być dob­rym ka­toli­kiem, bądź chrześcijaninem 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 listopada 2016, 13:08

zło jest nieod­po­wied­nią formą dobra 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 listopada 2016, 12:40

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]