danioł, teksty z lutego 2010 roku

7 tekstów z lu­tego 2010 ro­ku – auto­rem jest da­nioł.

dob­ry poeta umiera młodo, praw­dzi­wy rzad­ko kiedy w ogóle się rodzi 

myśl
zebrała 71 fiszek • 27 lutego 2010, 22:12

[*]

Świat wy­padł ze szcze­liny.
Po­toczył się trochę.
Przys­tanął.
Blis­ko mnie. Zbyt blis­ko
jak­by. Chciał mnie zab­rać
w swo­je niez­na­ne.

Wyjąłem li­nijkę i zmie­rzyłem od­ległość.
To już nie było po­między, to już było
w. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 26 lutego 2010, 22:37

bez wiat­ru na­wet orzeł zbyt wy­soko się nie wzniesie 

myśl
zebrała 70 fiszek • 21 lutego 2010, 11:25

umysł nie mu­si służyć myśle­niu i od­czu­waniu, dob­rze so­bie radzą skrzyd­la­te nieloty 

myśl
zebrała 23 fiszki • 19 lutego 2010, 20:26

tyl­ko to, że wciąż się zmieniam poz­wa­la po­zos­tać mi tym sa­mym człowiekiem 

myśl
zebrała 33 fiszki • 13 lutego 2010, 01:11

choć źródłem ak­tu twórcze­go by­wają rzeczy wzniosłe, to narzędziem owe­go pro­cesu zaw­sze po­zos­ta­je destrukcja 

myśl
zebrała 16 fiszek • 12 lutego 2010, 22:36

wol­ność de­cydo­wania zniewa­la odpowiedzialnością 

myśl
zebrała 32 fiszki • 5 lutego 2010, 18:46

danioł

https://www.facebook.com/MataTaoDao/ In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 maja 2019, 22:53danioł sko­men­to­wał tek­st > kiedyś to były [...]

28 maja 2019, 22:48danioł sko­men­to­wał tek­st Śmierci boją się ci, [...]

27 maja 2019, 13:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

26 maja 2019, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:51danioł do­dał no­wy tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

26 maja 2019, 21:36danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś [...]

25 maja 2019, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

14 maja 2019, 08:04danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:36danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

13 maja 2019, 17:34danioł do­dał no­wy tek­st tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas [...]